Quyết định 2196/QĐ-UBND

Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2196/QĐ-UBND dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI HUYỆN KỲ ANH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn c Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định s 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh;

Căn c Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công b quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, điều chnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định s 4226/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đ án Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng giai đoạn đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000);

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của UBND tnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thng bến xe, bãi đ, trạm dừng nghỉ và các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 08/01/2012 của UBND tnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s 1182/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Văn bản số 987/UBND-GT ngày 15/3/2016 về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND huyện Kỳ Anh tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 29/6/2016; của Sở Giao thông Vận tải tại Báo cáo thẩm định số 2364/BCTĐ-SGTVT ngày 01/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung sau:

1. Tên đán quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020, định hưng đến năm 2030.

2. Nguyên nhân điều chỉnh quy hoạch:

Thực hiện Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vviệc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh, theo đó trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh chuyển về xã Kỳ Đồng và cùng với sự phát trin của KKT Vũng Áng, quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đã phê duyệt không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh).

3. Mục tiêu điều chnh: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo kết nối các vùng với trung tâm hành chính huyện (tương lai là đô thị Kỳ Đồng theo Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị mi Kỳ Đồng giai đoạn đến năm 2035), kết ni huyện Kỳ Anh với thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng; tạo tiền đề, động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh.

5. Đơn Vị tư vấn lập nhiệm vụ - dự toán quy hoạch: Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh.

6. Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn huyện Kỳ Anh, có nghiên cứu vùng phụ cận để kết nối mạng lưới giao thông liên huyện.

7. Các nội dung chính của đề cương nhiệm vụ:

- Điều tra, thu thập đánh giá hiện trạng kinh tế-xã hội và hiện trạng giao thông vận tải huyện Kỳ Anh, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển GTVT huyện phê duyệt năm 2012; kế thừa số liệu điều tra vận tải (đếm xe) theo quy hoạch ban đầu được duyệt để làm cơ sở dự báo nhu cầu vận tải.

- Nghiên cứu lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT huyện Kỳ Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (định hướng các chỉ tiêu kinh tế xã hội đến năm 2030, mục tiêu quy hoạch phát triển giao thông vận tải, dự báo nhu cầu vận tải, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy, tng lượng vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư).

- Nghiên cu đề ra các giải pháp, cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch phát triển GTVT (giải pháp tạo vn và quản lý vn, giải pháp quản lý quy hoạch và quản lý kỹ thuật, phát triển GTVT và bảo vệ môi trường).

8. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết phát triển GTVT;

- Bản đồ hiện trạng GTVT toàn huyện Kỳ Anh;

- Bản đồ quy hoạch phát triển GTVT toàn huyện Kỳ Anh;

- Đĩa CD ghi các nội dung trên, bao gồm cả file số;

- Dự thảo các văn bản liên quan.

9. Dự toán chi phí lập quy hoạch:

Trong đó:

588.210.000 đồng

a. Chi phí xây dựng nhiệm vụ và dự toán:

14.409.859 đồng

b. Chi phí tư vấn lập QH điều chỉnh GTVT:

449.587.593 đồng

c. Chi phí khác:

77.813.237 đồng

d. Thuế giá trị gia tăng (a+b)* 10%:

46.399.745 đồng

10. Nguồn vốn: Xin hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tnh; Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, GT;
Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2196/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2196/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2016
Ngày hiệu lực05/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2196/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2196/QĐ-UBND dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2196/QĐ-UBND dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2196/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành05/08/2016
        Ngày hiệu lực05/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2196/QĐ-UBND dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2196/QĐ-UBND dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh 2016

            • 05/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực