Quyết định 22/QĐ-UBND

Quyết định 22/QĐ-UBND về giao danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 cho công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 22/QĐ-UBND vốn trái phiếu Chính phủ cho công trình dự án Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC VÀ MỨC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phân bổ: 75.000 triệu đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng).

2. Chi tiết danh mục và mức vốn phân bổ cho từng công trình, dự án: theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Căn cứ kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, thanh toán giải ngân nguồn vốn đã bố trí theo đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công.

2. Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh từng quý, 6 tháng, năm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND t
nh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TC, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn
Văn Vit

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn v: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư điều chỉnh theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP năm 2012 - 2015 của TTg CP

Kế hoạch vốn TPCP năm 2016

Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Trong đó: TPCP

Tổng số

Điều chỉnh do tăng giá

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

731.228

691.170

676.845

75.000

 

NGÀNH Y T

 

 

 

 

731.228

691.170

676.845

75.000

 

Bệnh viện tuyến tỉnh

 

 

 

 

731.228

691.170

676.845

75.000

 

Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

 

 

 

 

731.228

691.170

676.845

75.000

1

Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng

Bảo Lộc

500 giường

2009-2013

QĐ số 658/QĐ-UBND ngày 23/3/2010; QĐ số 361/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

495.228

455.845

455.845

50.000

2

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt

100 giường

2009-2013

QĐ s2610/QĐ-UBND ngày 23/10/2009; QĐ số 360/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

236.000

235.325

221.000

25.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2016
Ngày hiệu lực07/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/QĐ-UBND vốn trái phiếu Chính phủ cho công trình dự án Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/QĐ-UBND vốn trái phiếu Chính phủ cho công trình dự án Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành07/01/2016
        Ngày hiệu lực07/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/QĐ-UBND vốn trái phiếu Chính phủ cho công trình dự án Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/QĐ-UBND vốn trái phiếu Chính phủ cho công trình dự án Lâm Đồng 2016

           • 07/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực