Quyết định 2212/QĐ-UBND

Quyết đinh 2212/QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết đinh 2212/QĐ-UBND nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất sơn gỗ Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 69/TTr-KHCN ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Nghim thu kết quả thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố:

Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn gỗ hệ nước gốc nhựa Polyurethane Disperson (PUD) thân thiện môi trường.

Mã số: ĐT.CN.2014.686.

Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2.

Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Thị Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2.

Kết quả xếp loại: Đạt

Điều 2.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ công bố và quản lý sau nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài theo quy định.

- Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2 có trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ hoạt động của đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, CPVP Tr.H.Kiên;
- Phòng: VXNc, KTGSTĐKT;
- CV: KHCN;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2212/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2212/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2016
Ngày hiệu lực05/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2212/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết đinh 2212/QĐ-UBND nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất sơn gỗ Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết đinh 2212/QĐ-UBND nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất sơn gỗ Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2212/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành05/10/2016
        Ngày hiệu lực05/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết đinh 2212/QĐ-UBND nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất sơn gỗ Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết đinh 2212/QĐ-UBND nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất sơn gỗ Hải Phòng 2016

            • 05/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực