Quyết định 2230/QĐ-UBND

Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2018 quy định về nội dung và định mức chi công tác tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2230/QĐ-UBND 2018 định mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TUYỂN DỤNG, NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên bộ: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 319/TTr-SNV ngày 24/9/2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi công tác tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Nội dung và định mức chi về tuyển dụng công chức, viên chức:

TT

Nội dung chi

Mức chi

I

ĐỐI VỚI THI TUYỂN

1

Thông báo trên Báo Quảng Trị hoặc Đài PT-TH tỉnh về chỉ tiêu và điều kiện tiêu chuẩn dự thi.

Theo thực tế hợp đồng giữa cơ quan tổ chức thi tuyển và Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh

2

a. Kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu danh sách thí sinh dự thi.

10.000 đồng/01 hồ sơ

 

b. Xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

20.000 đồng/01 hồ sơ

3

Xây dựng bộ câu hỏi (Chỉ thanh toán cho những câu hỏi được đưa vào danh mục sử dụng).

- Câu hỏi tự luận: 30.000 đồng/câu.

- Câu hỏi trắc nghiệm: 15.000 đồng/câu

4

Xây dựng danh mục tài liệu (Chỉ thanh toán cho những văn bản được đưa vào danh mục sử dụng).

20.000 đồng/Văn bản

5

Thẩm định tài liệu và bộ câu hỏi.

- Câu hỏi tự luận: 15.000 đồng/câu.

- Câu hỏi trắc nghiệm: 5.000 đồng/câu

6

Ra đề thi môn tin học và ngoại ngữ, bao gồm câu hỏi, đáp án và nội dung tài liệu ôn tập.

Theo hợp đồng thực tế giữa cơ quan tổ chức thi tuyển và đơn vị ra đề.

7

Thuê giảng viên hoặc báo cáo viên tập huấn, ôn tập cho các thí sinh.

500.000 đồng/buổi

8

Thuê phòng thi, địa điểm tập huấn, chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc thi (Loa máy, market, nước uống,v..v..), địa điểm chấm thi.

Theo hợp đồng thực tế

9

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng thi.

 

 

+ Chủ tịch Hội đồng.

350.000 đồng/ngày

 

+ Phó chủ tịch thường trực.

300.000 đồng/ngày

 

+ Các phó chủ tịch.

250.000 đồng/ngày.

 

+ Ủy viên, thư ký

200.000 đồng/ngày.

10

Chi phụ cấp cho Ban ra đề thi.

 

 

+ Trưởng ban:

300.000 đồng/ngày.

 

+ Phó ban:

250.000 đồng/ngày.

 

+ Thành viên, Bảo vệ vòng trong 24/24:

200.000 đồng/ngày.

 

+ Bảo vệ vòng ngoài:

100.000 đồng/ngày.

11

Chi phụ cấp trách nhiệm Tổ in sao đề thi.

 

 

+ Tổ trưởng.

250.000 đồng/ngày

 

+ Tổ phó.

200.000 đồng/ngày

 

+ Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong 24/24.

150.000 đồng/ngày

 

+ Bảo vệ vòng ngoài

100.000 đồng/ngày.

12

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban coi thi.

 

 

+ Trưởng ban:

300.000 đồng/ngày.

 

+ Phó ban:

250.000 đồng/ngày.

 

+ Ủy viên, thư ký, giám thị

200.000 đồng/ngày.

 

+ Bảo vệ, tổ phục vụ vòng ngoài

100.000 đồng/ngày.

13

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban đánh số phách, rọc phách, ráp phách, vào điểm.

 

 

+ Trưởng ban:

300.000 đồng/ngày.

 

+ Phó ban:

250.000 đồng/ngày.

 

+ Thành viên:

200.000 đồng/ngày.

14

Chi phụ cấp trách nhiệm của Ban giám sát.

 

 

Trưởng đoàn

300.000 đồng/ngày.

 

Phó trưởng đoàn

250.000 đồng/ngày.

 

Thành viên

200.000 đồng/ngày.

15

Chi phụ cấp cho Tổ phục vụ:

150.000 đồng/ngày.

16

Tổ chức chấm thi.

 

a

Chấm bài thi viết

40.000 đồng/bài thi

b

Chấm thi trắc nghiệm

5.000 đồng/bài thi

c

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban chấm thi

 

 

+ Trưởng ban:

300.000 đồng/ngày.

 

+ Phó ban:

250.000 đồng/ngày.

 

+ Thành viên:

200.000 đồng/ngày.

17

Ban phúc khảo.

 

 

+ Trưởng ban:

300.000 đồng/ngày.

 

+ Phó ban:

250.000 đồng/ngày.

 

+ Thành viên:

200.000 đồng/ngày.

II

ĐỐI VỚI XÉT TUYỂN ĐẶC BIỆT, XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VÀ XÉT TUYỂN

1

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng kiểm tra, sát hạch/Hội đồng xét tuyển tuyển.

Áp dụng theo điểm 9 mục I

2

Ban giám sát.

 

 

+ Trưởng ban:

250.000 đồng/ngày.

 

+ Phó ban:

200.000 đồng/ngày.

 

+ Thành viên:

150.000 đồng/ngày.

3

Ban ra đề thi.

Áp dụng theo điểm 10 mục I

4

Tổ in sao đề.

Áp dụng theo điểm 11 mục I

5

Tổ phục vụ.

Áp dụng theo điểm 15 mục I

III

Các khoản chi khác liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi: Vật tư văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, cước phí gửi thông báo đến các đối tượng dự thi,..v..v...

Theo thực tế chi phí (hóa đơn, hợp đồng)

2. Đối với việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được chi các nội dung sau:

- Chi cho những nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không qua kiểm tra, sát hạch thì mức chi:

+ Chi xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét: 40.000 đồng/hồ sơ.

+ Phụ cấp Tổ thẩm định: Tổ trưởng: 300.000 đồng/ngày; Tổ phó: 250.000 đồng/ngày; Thành viên: 200.000 đồng

- Chi cho đi lại, ăn ở của giáo viên và thành viên của Hội đồng.

- Các công việc khác phục vụ cho công tác thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3. Mức chi tại Quy định này thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí và chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực27/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2230/QĐ-UBND 2018 định mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2230/QĐ-UBND 2018 định mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực27/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2230/QĐ-UBND 2018 định mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2230/QĐ-UBND 2018 định mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức Quảng Trị

            • 27/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực