Quyết định 2255/QĐ-UBND

Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2016 giải thể: Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư; Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch; Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2255/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thông tin Tư vấn Xúc tiến Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ; TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ; TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH; TRUNG TÂM XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 52/TTr-SNV ngày 03/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể 04 đơn vị sự nghiệp công lập có tên sau:

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng được thành lập tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Trung tâm Thông tin, Tư vn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập tại Quyết định số 3105/QĐ-TCCQ ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa và Thể thao được kiện toàn tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại thuộc Sở Công Thương được kiện toàn tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 17/9/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. T chức thc hiện giải thể:

1. Về sắp xếp sngười làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng của các Trung tâm giải th:

a) Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng lựa chọn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chuyển một số viên chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư thuộc SKế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại thuộc Sở Công Thương đến làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hi Phòng.

b) Số viên chức có mặt còn lại của 04 Trung tâm nêu trên không được điều chuyển về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng:

- Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hi Phòng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Công Thương sắp xếp, bố trí làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SVăn hóa và Thể thao, S Công Thương (chuyển tương ứng số biên chế có mặt về các đơn vị được b trí viên chức về làm việc).

- Đi với số viên chức của 04 Trung tâm nêu trên không đảm bảo tiêu chuẩn, hạn chế, yếu kém, không phù hợp với vị trí việc làm mà Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Ththao, Sở Công Thương không sắp xếp, bố trí làm việc được tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thì thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh gin biên chế.

- Đối với lao động hợp đồng do 04 Trung tâm giải thể tự ký mà chưa phải là viên chức không thuộc định mức, số lượng người làm việc Ủy ban nhân dân thành phố giao: Thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đng lao động theo quy định của pháp luật đối với người lao động đang làm việc tại các Trung tâm giải thể và giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

c) Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật hướng dẫn 04 Trung tâm giải thể về kinh phí thực hiện giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với viên chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động; trường hợp kinh phí đã cấp cho các Trung tâm năm 2016 không đủ để thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, chm dứt hợp đồng lao động thì tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố bố trí bổ sung kinh phí để giải quyết chế độ cho viên chức, người lao động theo quy định.

d) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đi với người lao động của 04 Trung tâm gii th khi chm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; Bo him xã hội thành phố hướng dn thực hiện thtục liên quan đến giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đi với viên chức, người lao động của các Trung tâm giải th.

2. Về kinh phí từ ngân sách nhà nước năm 2016 đã cấp đi với 04 Trung tâm gii thể và thực hiện các nghĩa vụ về tài sản, tài chính của các Trung tâm gii th:

a) Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, SCông Thương chỉ đạo 04 Trung tâm giải thể tiến hành rà soát, kiểm kê số kinh phí được cấp năm 2016 đã thực hiện đến thời điểm giải th, số kinh phí chưa thực hiện và đxuất biện pháp xử lý theo quy định ca pháp luật.

b) 04 Trung tâm giải thể có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành nghĩa vụ về tài sản, tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật. Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Giám đc Sở Kế hoạchĐầu tư, Giám đc, Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm giám sát, xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài sản, tài chính, các khoản vay, nợ phải trả (nếu có) ca các Trung tâm giải th.

3. Về trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu chuyên môn của 04 Trung tâm giải th:

a) Chuyển giao trụ sở, trang thiết bị làm việc và hồ sơ, tài liệu chuyên môn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng về Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng quản lý, sử dụng.

b) Chuyển giao trụ s, trang thiết bị làm việc và hồ sơ, tài liệu chuyên môn của Trung tâm Thông tin, Tư vn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về SKế hoạch và Đầu tư quản lý, sử dụng.

c) Chuyển giao trụ s, trang thiết bị làm việc và hồ , tài liệu chuyên môn của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa và Thể thao về S Văn hóa và Ththao quản lý, sử dng.

d) Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại thuộc SCông Thương thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê trụ slàm việc và bàn giao trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu chuyên môn về SCông Thương quản lý, sử dụng.

Sở Tài chính đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều chuyển ô tô hiện do Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại thuộc Sở Công Thương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công an thành phố tiến hành thủ tục thu hồi con dấu của các Trung tâm có tên tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ theo quy định; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn 04 Trung tâm thực hiện việc gii thể đúng quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/10/2016

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Giám đc Công an thành phố; Giám đốc các S: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đc Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng; Thủ trưởng các quan, đơn vị liên quan; các Trung tâm tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- N
hư Điu 4;
- Đài PTTHHP;
- C
ng TTĐTTP;
- Báo H
i Phòng;
- CVP
, các PCVP UBNDTP;
- Các Phòn
g: VXNC; TCNS, XDGTCT, TH, KTGSTĐKT;
- CV: NC
;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2255/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2255/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2016
Ngày hiệu lực11/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2255/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2255/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thông tin Tư vấn Xúc tiến Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2255/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thông tin Tư vấn Xúc tiến Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2255/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/10/2016
        Ngày hiệu lực11/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2255/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thông tin Tư vấn Xúc tiến Hải Phòng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2255/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thông tin Tư vấn Xúc tiến Hải Phòng 2016

           • 11/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực