Quyết định 2269/QĐ-UBND

Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2269/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Công thương Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Công thương và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm 07 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan:

1. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Bộ
Công thương;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Phan Thiên Đnh

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Thủ tục Cấp sửa đổi, b sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (B-BCT-270395-TT);

2. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng du (B-BCT-270412-TT);

3. Thủ tục Cấp b sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kin làm đại lý bán lẻ xăng dầu (B-BCT-270395-TT);

4. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (B-BCT-270576-TT).

* Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

* Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động kinh doanh vì đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp phép đối với nhóm TTHC này.

* Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi tại Điểm c Khoản 4 Điều 17 và Điểm c Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Sửa đổi Điều 1 Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

* Li ích phương án đơn giản hóa:

5. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (BCT-275406)

5.1. Nội dung đơn giản hóa: Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai: bổ sung thêm cụm từ “nếu có bồn chứa” phía sau thành phn hồ sơ “bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa”.

5.2. Lý do: Tạo điều kiện cho thương nhân kinh doanh mua bán LPG trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện được thủ tục cấp Giấy chứng nhận vì đa số các thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai không có bồn chứa, chthực hiện lưu trữ, vận chuyển và phân phối LPG chai cho các cửa hàng bán lẻ LPG chai.

5.3. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Khoản 3 Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

6. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (B-BCT-263588-TT)

6.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Về Mu đơn, tờ khai: Đề nghị bỏ dòng “hồ sơ gửi kèm” tại Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

Lý do:

- Tránh phát sinh việc áp dụng tùy tiện, không thống nhất giữa thành phần hồ sơ nộp theo quy định và các thành phần giấy tờ khác quy định tại mẫu đơn, tờ khai phải nộp kèm theo;

- Việc quy định Giấy khám sức khỏe là không cần thiết, phát sinh thủ tục hành chính con khi thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên. Ngoài ra, giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 06 tháng, việc quy định như vậy sẽ gây tốn kém cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Tạo sự công khai, minh bạch khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (Biên lai thu lệ phí).

Lý do:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có thể đối chiếu biên lai nộp lệ phí của cá nhân;

- Hiện nay, các ngân hàng đều áp dụng biên lai điện tử thay thế cho biên lai nộp phí, lệ phí (biên lai đỏ), nên quy định nộp biên lai đã nộp phí, lệ phí là không cần thiết.

6.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị sửa đổi Mu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

- Đề nghị bãi bỏ Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

6.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 253.000 đồng/1 lần thực hiện;

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 211.000 đồng/1 ln thực hiện;

- Chi phí tiết kiệm được: 42.000 đồng/1 lần thực hiện;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 16,6%.

7. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (BCT-275440)

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

Về Mu đơn, tờ khai: Đề nghị bỏ dòng “hồ sơ gửi kèm” tại Đơn đnghị theo mẫu số 01a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công thương.

7.2. Lý do:

- Tránh phát sinh việc áp dụng tùy tiện, không thống nhất giữa thành phần hồ sơ nộp theo quy định và các thành phần giấy tờ khác quy định tại mẫu đơn, tờ khai phải nộp kèm theo;

- Việc quy đnh Giấy khám sức khỏe là không cần thiết, phát sinh thủ tục hành chính con khi thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên. Ngoài ra, giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 06 tháng, việc quy định như vậy sẽ gây tốn kém cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

7.3. Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi Đơn đề nghị theo mẫu số 01a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công thương.

7.4. Lợi ích phương án đơn giản hóa: Tạo sự công khai, minh bạch khi thực hiện thủ tục hành chính./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2269/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2269/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2019
Ngày hiệu lực17/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(26/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2269/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2269/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Công thương Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2269/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Công thương Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2269/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành17/09/2019
        Ngày hiệu lực17/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tuần trước
        (26/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2269/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Công thương Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2269/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Công thương Huế

            • 17/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực