Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về hợp nhất Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên và chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hợp nhất Phòng Khám Quản lý sức khỏe Viện Điều dưỡng Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

HỢP NHẤT PHÒNG KHÁM - QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CÁN BỘ TỈNH TRỰC THUỘC BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH THÀNH TRUNG TÂM BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH HƯNG YÊN VÀ CHUYỂN GIAO VỀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;

Căn cứ Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng chuyên môn của Phòng khám quản lý sức khỏe thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc tnh, thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 359/TTr-SNV ngày 11 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên và chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm có chức năng quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe ban đu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật khi có đủ điều kiện.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất và hoạt động của Sở Y tế; đng thời, Trung tâm là cơ quan Thường trực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Hội đng chuyên môn trong công tác bảo vệ, chăm sóc sc khỏe cán bộ.

3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Khám sức khỏe phục vụ công tác theo dõi, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện; công tác bổ nhiệm, bnhiệm lại, luân chuyn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

2. Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu và khám chữa bệnh cho các cán bộ thuộc diện quản lý. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe ban đu.

3. Quản lý sức khỏe, theo dõi diễn biến của người bệnh có bệnh mãn tính khi được điều trị ngoại trú tại nhà. Theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tại cơ quan đối với cán bộ chủ chốt theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ; quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe đội ngũ cán bộ, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của cán bộ theo chế độ mật.

5. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ theo quy định và giải quyết hiệu quả việc khám bệnh, chn đoán bệnh và điều trị bệnh cho cán bộ; quan hệ chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên để phục vụ việc khám bệnh và điều trị bệnh cho cán bộ.

6. Tổ chức điều dưng nâng cao sức khỏe cho cán bộ theo quy định.

7. Tham mưu, giúp việc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện, thị xã, thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

8. Thực hiện cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân theo cơ chế tự chủ phải đảm bảo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

9. Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn do Bộ Y tế hoặc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức; tham gia nghiên cứu khoa học về khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực liên quan.

10. Thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, chế độ, chính sách tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ thng kê, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo Trung tâm.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm gồm:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Tài vụ: Gồm Trưởng phòng do Phó Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Phòng Khám Đa khoa - Chăm sóc sức khỏe cán bộ: Gồm Trưởng phòng do Phó Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm; không quá 02 Phó Trưởng phòng (phòng có từ 05 đến 09 biên chế bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 biên chế trở lên bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng); 01 điều dưỡng trưởng và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc giao kiêm nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm

a) Số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thm quyền phê duyệt, hàng năm Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và kế hoạch số lượng người làm việc của Trung tâm, báo cáo Giám đốc Sở Y tế phi hp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối, điều chnh trong tổng số lượng người làm việc của Sở Y tế được cấp có thẩm quyền giao.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Đề án vị trí việc làm của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm có trách nhiệm btrí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định và xây dựng Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021, kế hoạch tinh giản biên chế của từng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện, bảo đảm tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế của Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

d) Sở Y tế có trách nhiệm lựa chọn, phân công một số viên chức bác s, điều dưỡng, kỹ thuật y có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cao (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tham gia phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

đ) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4. Kinh phí hoạt động, nguồn tài chính và cơ chế tài chính

a) Kinh phí hoạt động, nguồn tài chính và cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các quy định khác của Đảng và Nhà nước có liên quan.

b) Kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và kinh phí thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ do Nhà nước bảo đảm. Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, kinh phí thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, kinh phí thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Đảng và Nhà nước.

c) Nguồn kinh phí thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe ban đu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hi chức năng và các dịch vụ y tế khác phục vụ nhân dân của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ, chính xác nguyên hiện trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (nếu có), không bao gồm lao động hợp đồng khác; tài chính (kể cả các khoản nợ, có), tài sản, đất đai, cơ sở vt chất, trang thiết bị làm việc, các công trình nhà (làm việc, khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng - phục hồi chức năng và các công trình xây dựng khác); chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư (nếu có), tài liệu, hồ sơ, sổ sách và các vn đề khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh để phục vụ công tác chuyển giao.

- Tổ chức thực hiện việc chuyển giao các nội dung trên về Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế quản lý theo quy định (có các biên bản bàn giao và các tài liệu, hồ sơ liên quan kèm theo).

b) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Trưng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đxuất, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ, sổ sách và các vấn đề khác có liên quan; quyết định điều động, ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối, điều chnh slượng người làm việc, kinh phí hoạt động, tài chính, tài sản đối với Trung tâm; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các điều kiện cần thiết khác để Trung tâm đi vào hoạt động thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh y, Giám đốc Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm giao slượng người làm việc năm 2019 cho Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên trên cơ sở điều chuyển nguyên trạng số lượng người làm việc của Phòng Khám - Quản lý sức khỏe đã được Tỉnh ủy giao và số lượng người làm việc của Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tnh giao năm 2019 về Trung tâm.

đ) Chỉ đạo Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế của Trung tâm; thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt để tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm xây dựng Quy chế làm việc và quyết định phê duyệt Quy chế làm việc của Trung tâm; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đng đu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, viên chức và người lao động của Trung tâm; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

e) Xây dựng Kế hoạch định kỳ tăng cường bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật y tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm; ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên với các bệnh viện, các cơ sở y tế và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định.

g) Chỉ đạo Trung tâm kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan tài nguyên và môi trường; quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng kích thước thửa đất theo quy định của pháp luật.

h) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới các quy chế và các quy định nội bộ khác của Trung tâm phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

i) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo quy định.

k) Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Đề án số 09-ĐA/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và theo quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thng kê chi tiết, đầy đủ, cụ thể về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động, kinh phí hoạt động, tài chính, tài sản, đất đai, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tài liệu, hồ sơ và các vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh đphục vụ công tác chuyển giao.

b) Chủ trì cùng Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chuyển giao nguyên trạng các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý được giao.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ và các vn đcó liên quan của Trung tâm; điều động, ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, người lao động của Trung tâm; cân đi, điều chỉnh số lượng người làm việc, kinh phí, tài chính, tài sản; giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm để Trung tâm đi vào hoạt đng thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý được giao.

b) Phối hợp với Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ điều động, ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, người lao động của Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh về Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên.

c) Thẩm định, thống nhất với Giám đốc Sở Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý được giao hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tồn tại, khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm trong quá trình thực hiện hợp nhất, tổ chức lại.

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tinh giản biên chế; tuyn dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định.

4. Giao Sở Giám đốc Tài chính thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý được giao.

b) Phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan hướng dẫn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện kim kê tài chính, tài sản, xác định giá trị tài sản; trình tự, thủ tục chuyn giao, giải quyết, thanh lý tài sản của Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chc năng cán bộ tỉnh về Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và việc quản lý tài chính, thanh toán, quyết toán kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Điều chnh, phân bổ kinh phí hoạt động năm 2019 đối với Trung tâm; hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và những vn đề khác có liên quan đối với Trung tâm.

5. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý được giao.

b) Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý được giao hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan về quản lý, sử dụng đất đai của Trung tâm.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

Trường hợp những người đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng cán bộ tỉnh và Phòng Khám - Quản lý sức khỏe nhưng do hợp nht Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - phục hi chức năng cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi hợp nhất theo quyết định của y ban nhân dân tỉnh; trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đủ 06 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2019.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Giám đốc Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Bảo vệ, ch
ăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, CVNCN
H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hợp nhất Phòng Khám Quản lý sức khỏe Viện Điều dưỡng Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hợp nhất Phòng Khám Quản lý sức khỏe Viện Điều dưỡng Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hợp nhất Phòng Khám Quản lý sức khỏe Viện Điều dưỡng Hưng Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hợp nhất Phòng Khám Quản lý sức khỏe Viện Điều dưỡng Hưng Yên

         • 27/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực