Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng, với nội dung sau:

1. Tên gọi: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng.

2. Tên viết tắt: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Sóc Trăng.

3. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, theo nguyên tắc bù đắp chi phí và bảo toàn vốn, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có Bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng), trong quá trình hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng được điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định.

5. Trụ sở (tạm thời): Đặt tại số 01 Bis Hồ Hoàng Kiếm, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

6. Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành gồm có: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành, trong đó:

a) Hội đồng quản lý (làm việc theo hình thức kiêm nhiệm) gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó chủ tịch Hội đồng và 02 thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

b) Ban kiểm soát (làm việc theo hình thức kiêm nhiệm) gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

c) Ban điều hành: Do Hội đồng quản lý ủy thác cho Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về ủy thác. Trường hợp không thực hiện được ủy thác, Hội đồng quản lý thành lập bộ phận nghiệp vụ từ các ngành chức năng để thực hiện việc thẩm định hồ sơ bảo lãnh (hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm).

7. Điều lệ tổ chức và hoạt động: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Sóc Trăng có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt.

2. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng là cầu nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng; hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành16/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sóc Trăng

            • 16/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực