Quyết định 2334/QĐ-UBND

Quyết định 2334/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án Bãi chôn lấp rác thải huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2334/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Bãi chôn lấp rác Thuận Châu Sơn La 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 645/TTr-STNMT ngày 27 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án Bãi chôn lấp rác thải huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La (sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô, công suất hoạt động

1.1. Vị trí:

Tại xã Phỏng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La.

1.2. Quy mô, công suất hoạt động

- Bãi chôn lấp có diện tích 10.000m2; sức chứa rác thải còn lại khoảng 20.000m3.

- Thời điểm đưa vào vận hành: năm 1998.

- Thời gian hoạt động dự kiến: từ năm 1998 đến năm 2017;

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở

2.1. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động về bảo vệ môi trường tạm thời trong thời gian còn sử dụng bãi chôn lấp (đến hết năm 2017) như đã nêu trong đề án (phủ đất, đầm nén, phun thuốc khử trùng; xây kè chắn rác, quản lý không để rác thải tràn ra khu vực xung quanh...).

2.3. Lập phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với bãi rác, trình phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 năm 2016; tiến hành cải tạo phục hồi môi trường khi đóng cửa. Việc cải tạo phục hồi môi trường trên cơ sở phù hợp với nguồn vốn đầu tư, cải tạo để trả lại đất phù hợp với mục đích trồng cây lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

2.4. Phải hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo các thời hạn như sau:

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để xây dựng kè chắn rác, thời hạn hoàn thành trước tháng 4 năm 2017.

2.5. Đến thời điểm yêu cầu hoàn thành từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Chủ dự án báo cáo về kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

3. Kiểm tra thực hiện Đề án

3.1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án Bãi chôn lấp rác thải huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và những yêu cầu bắt buộc tại Khoản 2 này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

3.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án Bãi chôn lấp rác thải huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện Đề án nếu có thay đổi so với nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Tổng cục Môi trường (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như­ Điều 7;
- Trung tâm Công báo;
- Bộ phận một cửa VP UBND tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KT. 35 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2334/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2334/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2334/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2334/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Bãi chôn lấp rác Thuận Châu Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2334/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Bãi chôn lấp rác Thuận Châu Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2334/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực03/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2334/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Bãi chôn lấp rác Thuận Châu Sơn La 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2334/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án Bãi chôn lấp rác Thuận Châu Sơn La 2016

            • 03/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực