Quyết định 2351/QĐ-UBND

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính công điện tử huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2351/QĐ-UBND 2017 hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính Phú Ninh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÚ NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chc chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 159/TTr-BQL ngày 15/6/2017, Sở Tài chính tại Tờ trình s 367/TTr-STC ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính công điện tử huyện Phú Ninh; với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính công điện tử huyện Phú Ninh.

2. Giá gói thầu: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

* Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí triển khai cấu hình, đào tạo, SMS, thuê máy chủ, vận hành, bảo dưng, điều chỉnh và khắc phục lỗi trong quá trình vận hành.

3. Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu: UBND huyện Phú Ninh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Phú Ninh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2017.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- UBND huyện Phú Ninh chịu trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thực hiện đấu thầu mua phần mềm và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm của UBND huyện Phú Ninh đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2351/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2351/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2351/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2351/QĐ-UBND 2017 hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính Phú Ninh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2351/QĐ-UBND 2017 hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính Phú Ninh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2351/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2351/QĐ-UBND 2017 hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính Phú Ninh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2351/QĐ-UBND 2017 hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính Phú Ninh Quảng Nam

            • 29/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực