Quyết định 2352/QĐ-UBND

Quyết định 2352/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 2352/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giao thông vận tải Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1062/TTr-SGTVT ngày 16/6/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 883/STP-KSTTHC ngày 09/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An (kèm theo 70 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC - STP;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT. Oanh
QD_TTHC_SGTVT_T6_N2017

CHỦ TỊCH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

Tên thủ tục hành chính

II. Lĩnh vực đường bộ

1

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

2

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

3

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe

4

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận

5

Lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN TTHC

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH VIỆC SỬA ĐỔI

II. Lĩnh vực đường bộ

1

T-LAN-288044-TT

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nghị định 65/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

2

T-LAN-288051-TT

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Nghị định 65/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

3

T-LAN-288053-TT

Cấp Giấy phép xe tập lái

Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

4

T-LAN-288054-TT

Cấp lại Giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái

Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

5

T-LAN-288055-TT

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

6

T-LAN-288056-TT

Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

7

T-LAN-289125-TT

Cấp mới Giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

8

T-LAN-289126-TT

Cấp lại Giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

9

T-LAN-289127-TT

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

10

T-LAN-289128-TT

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

11

T-LAN-289130-TT

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

12

T-LAN-289131-TT

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

13

T-LAN-289132-TT

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN TTHC

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH VIỆC BÃI BỎ

II. Lĩnh vực đường bộ

1

T-LAN-288041-TT

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

2

T-LAN-288047-TT

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

3

T-LAN-288049-TT

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

4

T-LAN-288050-TT

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

5

T-LAN-288052-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2352/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2352/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2352/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giao thông vận tải Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2352/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giao thông vận tải Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2352/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người ký***
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2352/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giao thông vận tải Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2352/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Giao thông vận tải Long An

            • 27/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực