Quyết định 2358/QĐ-UBND

Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi hồ Phú Ninh do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2358/QĐ-UBND 2017 quyết toán Nâng cấp đường Trường Xuân Phú Ninh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ TRƯỜNG XUÂN ĐI HỒ PHÚ NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị đnh của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết đnh số 3390/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi hồ Phú Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 335/TTr-STC ngày 20/6/2017 (kèm Báo cáo thẩm tra số 93/BC-STC ngày 16/6/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi hồ Phú Ninh.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Ninh.

3. Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

4. Khởi công: 07/7/2014; hoàn thành: 30/12/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 24.337.180.000 đồng.

b) Nguồn vn đầu tư: Vn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 21.124.710.000 đng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Vn đầu tư đã thực hiện: 20.543.000.000 đng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, gồm:

- Đã thanh toán hết niên độ 2016: 20.333.861.000 đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2016 còn lại chưa thanh toán là: 209.139.000 đồng (Công văn s 2846/UBND-KTTH ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn NSTW và TPCP năm 2016 sang năm 2017);

- Kế hoạch vn năm 2017 nguồn vốn ngân sách các cấp không bố trí cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư :

 

Tổng dự toán được duyệt (đồng)

Chi phí đu tư được quyết toán (đồng)

Tổng số

23.735.893.000

20.332.003.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 

Tài sản thuộc chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng)

Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng (đồng)

Tài sản c đnh

10.138.095.000

10.193.908.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi hồ Phú Ninh, số tiền: 20.332.003.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.

2. UBND huyện Phú Ninh, UBND thành phố Tam Kỳ là đơn vị quản lý công trình, phải ghi tăng tài sản với tổng số tiền: 20.332.003.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tên tài sản

Quy mô

Nguyên giá tài sản (đồng)

Đơn vị quản lý

Nguồn vốn

Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi hồ Phú Ninh

Nâng cp mặt đường và công trình trên tuyến đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ với tổng chiều dài tuyến 2.557m.

10.193.908.000

UBND thành phố Tam Kỳ

Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu

Nâng cấp mặt đường và công trình trên tuyến đoạn qua địa phận huyện Phú Ninh với tổng chiều dài tuyến 2.543m.

10.138.095.000

UBND huyện Phú Ninh

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch 2016 còn lại chưa thanh toán đã được UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 nhưng thừa so với giá trị quyết toán được duyệt, số tiền là: 209.139.000 đồng sang thanh toán cho dự án khác.

4. UBND huyện Phú Ninh phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh thu hồi số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đã thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt, số tiền là: 1.858.000 đồng, nộp ngân sách huyện trước ngày 01/7/2017; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Ninh khn trương nộp phạt, số tiền: 40.000.000 đng theo Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2017 của Thanh tra Sở Xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Ninh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở GT VT;
- CPVP;
- Lưu: VT
, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2358/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2358/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2358/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2358/QĐ-UBND 2017 quyết toán Nâng cấp đường Trường Xuân Phú Ninh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2358/QĐ-UBND 2017 quyết toán Nâng cấp đường Trường Xuân Phú Ninh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2358/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2358/QĐ-UBND 2017 quyết toán Nâng cấp đường Trường Xuân Phú Ninh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2358/QĐ-UBND 2017 quyết toán Nâng cấp đường Trường Xuân Phú Ninh Quảng Nam

            • 30/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực