Quyết định 2358/QĐ-UBND

Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2358/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 260/TTr-SYT ngày 12/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế (có Danh mục TTHC ban hành kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Dũng (50b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

CẤP TỈNH: 05 thủ tục hành chính

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ: 01 thủ tục hành chính

01

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

03 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế ti Trung tâm phc vHành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch v bưu chính công ích

1000.000đ/01 hồ sơ

Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Ngh đnh số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP .

Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

II. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG: 02 thủ tục hành chính

01

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Không quá 17 ngày

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Trực tiếp

Không

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 ca liên Bộ Y tế, Bộ Công an Quy định việc cấp phát, quản lý, sử dụng thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

02

Cấp lại thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng

Không quá 05 ngày

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Trực tiếp

Không

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 của liên Bộ Y tế, Bộ Công an Quy định việc cấp phát, quản lý, sử dụng thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

II. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS: 02 thủ tục hành chính

01

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rt gây ra hội chứng suy giảm miễn dch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

- Luật đầu tư ngày 26/11/2014

- Nghị định 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

02

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

10 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rt gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

- Luật đầu tư ngày 26/11/2014

- Nghị định 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2358/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2358/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2019
Ngày hiệu lực18/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(23/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2358/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2358/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2358/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2358/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành18/09/2019
        Ngày hiệu lực18/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2358/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2358/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế Sơn La

            • 18/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực