Quyết định 2359/2016/QĐ-UBND

Quyết định 2359/2016/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2359/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN; DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân thành phố năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 72/TTr-SXD ngày 22/9/2016, Báo cáo thẩm định số 48/BCTĐ-STP ngày 13/9/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

1. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 15 Điều 3, Khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố:

a. Đối với dự án nhóm A: Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan (nếu có) thẩm định dự toán chi phí công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

b. Đối với dự án nhóm B, C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: ủy quyền cho Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định, phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị);

- Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông (trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định được quy định ở trên);

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

Chi phí công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình được tính vào chi phí tư vấn dự án theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 4 Nghị định 32/2015/NĐ-CP; Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2016/TT-BXD của tng mức đầu tư, tng dự toán, dự toán dự án được phê duyệt.

2. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng (Nội dung lập, thẩm định và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng được quy định tại Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Khoản 1 Điều 13, Điều 23, 26, 27, 28, 30 và 31, Khoản 2, 4 Điều 34 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP; Điều 4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số 01/2013/TT-BXD):

Đối với quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố: y quyền cho Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 882/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, chi phí lập quy hoạch đô thị và nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐTTP, Công báo TP;
- Báo HP, Đài PT&THHP;

- CPVP;
- Các CV VPUBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính văn bản 2359/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2359/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/10/2016
Ngày hiệu lực 28/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 2359/2016/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2359/2016/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Hải Phòng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2359/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành 18/10/2016
Ngày hiệu lực 28/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 18/10/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/10/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực