Quyết định 2419/QĐ-UBND

Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2419/QĐ-UBND chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia Lạc Dương Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐĂNG GIA, THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG, HUYỆN LẠC DƯƠNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 320/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 17/10/2016 báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lạc Dương.

3. Mục tiêu đầu tư: tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong vùng dự án; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị của thị trấn Lạc Dương.

4. Nội dung và quy mô xây dựng:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài tuyến 320m; nền đường rộng 9,5m; mặt đường rộng 6m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 1,75m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm; vỉa hè lát gạch Terrazo.

- Hệ thống thoát nước dọc bằng mương bê tông cốt thép có đậy đan bê tông cốt thép.

- Kè chắn đất bằng đá hộc.

- Hệ thống an toàn giao thông: cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo quy định.

5. Địa điểm đầu tư: thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

6. Tổng mức đầu tư: khoảng 8.760 triệu đồng (tám tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh giai đoạn 2017- 2020.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2017 - 2020.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2419/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2016
Ngày hiệu lực28/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2419/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2419/QĐ-UBND chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia Lạc Dương Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2419/QĐ-UBND chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia Lạc Dương Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2419/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành28/10/2016
        Ngày hiệu lực28/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2419/QĐ-UBND chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia Lạc Dương Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2419/QĐ-UBND chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia Lạc Dương Lâm Đồng 2016

            • 28/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực