Quyết định 2425/QĐ-UBND

Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2425/QĐ-UBND phân bổ kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ Cộng văn số 1776/TTg-KTTH ngày 07/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự c môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung;

Căn cứ Công văn số 13993/BTC-NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh về Kết quả kê khai, xác định thiệt hại đbồi thường cho người dân vùng bị ảnh hưởng do sự c môi trường bin;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2787/STC-QLNS ngày 11/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ số tiền 400 tđồng (Bn trăm tỷ đồng chẵn) từ tài khoản tin gửi có mục đích của tỉnh, tạm cấp cho UBND các huyện Phong Điền, Quảng Đin, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đtạm ứng trước cho người dân 50% số tiền bồi thường thiệt hại do bị ảnh hưởng bởi sự c môi trường biển (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Sở Tài chính lập thủ tục chuyển kinh phí tạm cấp qua tài khoản tiền gửi có mục đích của UBND các huyện có tên tại Điều 1 Quyết định này.

2. UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà thực hiện chi trả ứng trước 50% kinh phí bồi thường bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định s 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chi trả kinh phí phải bảo đảm đúng đối tượng thiệt hại kê khai đã được phê duyệt, tránh sai sót không thu hồi được kinh phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NN, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

(Chi tiết kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí bồi thường thiệt hại (theo BC số 156/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh)

Tổng số kinh phí tạm cấp

Trong đó:

Tạm cấp 50% kinh phí theo Báo cáo số 156/BC UBND

Tạm cấp dự phòng còn lại

A

B

(1)

(2)=(3)+(4)

(3)=(1) x 50%

(4)

 

TỔNG CỘNG

749.767

400.000

374.884

25.116

1

Huyện Phong Điền

90.296

48.173

45.148

3.025

2

Huyện Quảng Điền

52.299

27.902

26.150

1.752

3

Huyện Phú Vang

257.108

137.167

128.554

8.613

4

Huyện Phú Lộc

276.020

147.256

138.010

9.246

5

Thị xã Hương Trà

74.044

39.502

37.022

2.480

 

 

 

 

 

_ _...

Ghi chú: Số kinh phí tạm cấp dự phòng (cột 4) dùng để chi cho các các đối tượng rà soát bổ sung theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được tổng hợp vào báo cáo 156/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2016
Ngày hiệu lực11/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2425/QĐ-UBND phân bổ kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2425/QĐ-UBND phân bổ kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2425/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành11/10/2016
        Ngày hiệu lực11/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2425/QĐ-UBND phân bổ kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển Thừa Thiên Huế 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2425/QĐ-UBND phân bổ kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển Thừa Thiên Huế 2016

            • 11/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực