Quyết định 2429/QĐ-UBND

Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống chuyển đổi XQuang kỹ thuật số cho Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2429/QĐ-UBND 2017 nhà thầu Mua sắm XQuang kỹ thuật số bênh viện Y học Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU: MUA SẮM HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI XQUANG KỸ THUẬT SỐ CHO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung và chỉ định đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh;

Xét đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam tại Tờ trình số 107/TTr-YHCT ngày 28/4/2017, Sở Y tế tại Công văn số 692/SYT-KHTC ngày 12/5/2017, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 129/TTr-BQL ngày 01/6/2017 và Sở Tài chính ti Tờ trình số 331/TTr-STC ngày 14/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống chuyển đổi XQuang kỹ thuật số cho Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam; với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống chuyển đổi XQuang kỹ thuật số cho Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

2. Giá gói thầu: 495.000.000 đồng (Bn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

* Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và lp đặt.

3. Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

4. Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

5. Đơn vị từng nhận tài sản mua sắm: Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2017.

9. Loại hợp đồng: Trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam phê duyệt các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình, xuất xứ thiết bị; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện đấu thầu, mua sắm, bàn giao cho đơn vị sử dụng, thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Tài chính, Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2429/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2429/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2429/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2429/QĐ-UBND 2017 nhà thầu Mua sắm XQuang kỹ thuật số bênh viện Y học Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2429/QĐ-UBND 2017 nhà thầu Mua sắm XQuang kỹ thuật số bênh viện Y học Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2429/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2429/QĐ-UBND 2017 nhà thầu Mua sắm XQuang kỹ thuật số bênh viện Y học Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2429/QĐ-UBND 2017 nhà thầu Mua sắm XQuang kỹ thuật số bênh viện Y học Quảng Nam

            • 05/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực