Quyết định 244/QĐ-TTg

Quyết định 244/QĐ-TTg năm 2016 về giao dự toán thu, chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 244/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của bảo hiểm xã hội 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2016 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016 - 2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 165/BTC-HCSN ngày 06 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2016:

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

TNG SỐ THU

269.294.000

1

Thu bảo him xã hội

158.443.000

2

Thu bảo him y tế

66.288.000

3

Thu bảo him tht nghiệp

10.363.000

4

Tin sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính

34.200.000

II

TỔNG SỐ CHI

200.047.000

1

Chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bo him xã hội

110.121.000

2

Chi chế độ bảo him tht nghiệp

7.371.000

3

Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế

72.700.000

4

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

9.855.000

 

- Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

6.138.000

 

- Chi phí quản lý bảo hiểm tht nghiệp

403.000

 

- Chi phí quản lý bảo hiểm y tế

3.314.000

2. Mức chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn (gồm: chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu và chi thù lao cho người lập danh sách) từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm y tế là 5.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Trong năm 2016, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 99/2015/NQ-QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; kết quả phát triển đối tượng tham gia hoặc đối tượng thụ hưởng thay đi so với số đối tượng làm căn cứ xây dựng dự toán; Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Giao Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng tham gia;

b) Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch điện tử, cải cách thủ tục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tổ chức thực hiện chính sách bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tiết kiệm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

c) Chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với lộ trình cải cách thủ tục hành chính; chủ động quản lý và sử dụng kinh phí theo kế hoạch đảm bảo có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật;

d) Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2527/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.

đ) Căn cứ kế hoạch, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện việc tin học hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động sử dụng kinh phí từ quỹ dự phòng bảo hiểm y tế đthanh toán; định kỳ hàng quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2016.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ
: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu:
VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu244/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2016
Ngày hiệu lực15/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 244/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của bảo hiểm xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 244/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của bảo hiểm xã hội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu244/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/02/2016
        Ngày hiệu lực15/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 244/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của bảo hiểm xã hội 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 244/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của bảo hiểm xã hội 2016

         • 15/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực