Quyết định 2450/QĐ-UBND

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2450/QĐ-UBND quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2450/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-LH ngày 17/5/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 457/TTr-SNV ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa cơ quan chuyên trách làm đầu mối về công tác đối ngoại nhân dân với các cơ quan quản lý nhà nước, trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Công tác đối ngoại nhân dân theo Quy chế này bao gồm các hoạt động:

a. Tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới;

b. Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh bảo đảm lợi ích của đất nước, đoàn kết quốc tế, ủng hộ phong trào dân chủ, hòa bình và tiến bộ trên thế giới;

c. Vận động và tranh thủ các nguồn lực quốc tế;

d. Thông tin đối ngoại.

3. Cơ quan chuyên trách làm đầu mối về hoạt động đối ngoại nhân dân là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Liên hiệp tỉnh).

4. Cơ quan phối hợp là các cơ quan có chức năng thực hiện hoạt động đối ngoại của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính thống nhất và đẩy mạnh hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

2. Hoạt động phối hợp được thực hiện dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức được được pháp luật quy định.

3. Bảo đảm tính thống nhất trong các hoạt động phối hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham gia phối hợp liên ngành.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 3. Phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới

1. Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác là các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, xây dựng, củng cố và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Bình Định nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới, bao gồm các hoạt động cơ bản như: Tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, tổ chức các cuộc hội đàm, hội nghị quốc tế, trao đổi ý kiến; thăm hữu nghị và tiếp đón các đoàn khách quốc tế, festival và các hoạt động quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam và tỉnh Bình Định...

2. Việc phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác được quy định cụ thể như sau:

a. Đối với việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao hữu nghị, hội nghị, hội đàm, hội nghị quốc tế: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Riêng các sự kiện lớn có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định thành lập Ban Tổ chức.

b. Đối với việc thăm hữu nghị các nước: Liên hiệp tỉnh và các tổ chức thành viên của Liên hiệp tỉnh (hội Hữu nghị song phương và các tổ chức đa phương) có trách nhiệm tham mưu, tư vấn và cung cấp thông tin nhằm thực hiện việc thăm hữu nghị các nước đạt hiệu quả thiết thực.

c. Đối với việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế: Các cơ quan, đơn vị tiếp đón các đoàn khách quốc tế là đại diện cho các tổ chức nhân dân các nước (hoặc có nội dung làm việc liên quan đến vấn đề đối ngoại nhân dân) phải phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp tỉnh và các tổ chức thành viên của Liên hiệp tỉnh có liên quan để đón tiếp và làm việc với đoàn đảm bảo đúng theo đường lối chủ trương về đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Trong trường hợp đoàn có nhu cầu được gặp chào xã giao hoặc trao đổi với lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo tỉnh nội dung, chương trình đón tiếp cụ thể.

3. Hàng năm, Liên hiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Liên hiệp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.

4. Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, đồng thời hỗ trợ tổ chức thực hiện các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp tỉnh hoặc chủ động tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của mình.

Tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tham gia các hoạt động ủng hộ phong trào dân chủ, hòa bình và tiến bộ trên thế giới, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Định.

6. Các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhằm phục vụ yêu cầu hợp tác, phát triển đơn vị mình. Liên hiệp tỉnh tham gia phối hợp nhằm hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động ở địa phương, đơn vị.

7. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp tỉnh thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

8. Các Hội thành viên của Liên hiệp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức giao lưu hữu nghị nhân các sự kiện ngoại giao, lễ, tết... và báo cáo cho Liên hiệp tỉnh để phối hợp thực hiện.

Điều 4. Phối hợp thực hiện hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

1. Liên hiệp tỉnh được UBND tỉnh giao trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện vai trò đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ PCPNN có nhiệm vụ như sau:

a. Nghiên cứu, tập hợp tư liệu về các tổ chức PCPNN có quan hệ với tỉnh và các tổ chức PCPNN tuy chưa có quan hệ nhưng có khả năng viện trợ để phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh có chủ trương chỉ đạo, tiến hành việc tiếp xúc, vận động viện trợ.

b. Phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp cho các địa phương, đơn vị thông tin có liên quan đến việc tranh thủ vận động viện trợ PCPNN như: Hướng dẫn xây dựng các chương trình, dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ PCPNN (kể cả viện trợ khẩn cấp); cách thức quan hệ và vận động viện trợ; tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Điều phối viện trợ nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) trong việc khai thác các thông tin về các nguồn viện trợ PCPNN để có kế hoạch vận động hiệu quả.

c. Tham mưu theo chức năng việc quản lý hoạt động, cấp và gia hạn các loại giấy phép của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Định.

d. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi sự cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức PCPNN khi tỉnh gặp thiên tai và trong các trường hợp khẩn thiết theo chủ trương của UBND tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp

a. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, lập dự án phù hợp với định hướng các lĩnh vực vận động viện trợ PCPNN của tỉnh và những vấn đề ưu tiên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp với Liên hiệp tỉnh tổ chức các hình thức quan hệ và vận động viện trợ PCPNN.

b. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp tỉnh về hoạt động quan hệ và vận động viện trợ PCPNN để Liên hiệp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

c. Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp tỉnh thực hiện vai trò tham mưu UBND tỉnh trong quản lý hoạt động, cấp, gia hạn, bổ sung các loại giấy tờ đăng ký hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 5. Phối hợp thực hiện công tác thông tin đối ngoại

1. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là thành viên của Ban Chỉ đạo phối hợp với Liên hiệp tỉnh thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, đất nước con người Việt Nam và tỉnh Bình Định đến bạn bè quốc tế.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Liên hiệp tỉnh đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Liên hiệp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và hội viên.

Điều 6. Phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

1. Sở Ngoại vụ và Liên hiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin để đẩy mạnh hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo hoạt động đối ngoại của tỉnh, đồng thời phát huy hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

2. Các cơ quan, đơn vị có tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, các Hội thành viên có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình gửi về Liên hiệp tỉnh theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm.

3. Liên hiệp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thông tin, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và tình hình triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 7. Trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân hàng năm theo chủ trương đối ngoại chung và hướng dẫn chỉ đạo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước và công tác quan hệ, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng và kết nối các mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các cơ quan, đơn vị với các đối tác nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác.

5. Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và các đối tác nước ngoài để làm cơ sở tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo hoạt động đối ngoại nhân dân và hỗ trợ các cơ quan phối hợp thực hiện tốt quan hệ với các đối tác nước ngoài.

6. Cung cấp thông tin và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân.

7. Có trách nhiệm hướng dẫn về chủ trương, phương hướng hoạt động, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác và chương trình hoạt động của các tổ chức thành viên là các Hội hữu nghị song phương và đa phương của tỉnh.

8. Duy trì mối quan hệ của các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quy chế này.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị phối hợp

1. Căn cứ vào kế hoạch của cơ quan chuyên trách làm đầu mối, cơ quan, đơn vị phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện kế hoạch phối hợp theo tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả.

2. Cử cán bộ có năng lực phù hợp tham gia các hoạt động phối hợp.

3. Định kỳ hàng năm các đơn vị trao đổi kết quả thực hiện về Liên hiệp tỉnh thông qua việc gửi các chương trình, kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động phối hợp cho Liên hiệp tỉnh.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, công chức được cử tham gia hoạt động phối hợp

1. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kế hoạch công tác phối hợp của cơ quan chuyên trách làm đầu mối và báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về kết quả phối hợp theo quy định.

2. Tham gia góp ý, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

3. Được tiếp cận thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan khi không hoàn thành nhiệm vụ phối hợp.

Điều 10. Điều kiện làm việc và kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp

1. Liên hiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về cơ sở, điều kiện làm việc cần thiết cho Liên hiệp tỉnh để việc triển khai hoạt động phối hợp có hiệu quả.

2. Nguồn kinh phí hoạt động phối hợp bao gồm:

a. Kinh phí do ngân sách tỉnh bố trí trong kế hoạch hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp những hoạt động có quy mô lớn hoặc phát sinh ngoài kế hoạch, Liên hiệp tỉnh chủ trì cùng với các cơ quan phối hợp dự trù kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b. Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

c. Các khoản thu hợp pháp khác.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức có liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân triển khai thực hiện đúng nội dung Quy chế này. Giao cho Chủ tịch Liên hiệp tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 12. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2450/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2450/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2450/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2450/QĐ-UBND quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2450/QĐ-UBND quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2450/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành13/07/2016
        Ngày hiệu lực13/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2450/QĐ-UBND quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2450/QĐ-UBND quy chế phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Bình Định 2016

           • 13/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực