Quyết định 2451/QĐ-UBND

Quyết định 2451/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2451/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất Mỹ Xuyên Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2451/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1332/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 06 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 31/3/2016), cụ thể như sau:

Bổ sung Dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong (đoạn từ chợ Mùa Xuân đến ngã ba Trạm máy kéo), với diện tích đất quy hoạch là 1,57 ha (bao gồm đất ở đô thị, đất phi nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỹ Xuyên đã được phê duyệt bổ sung.

2. Thực hiện thu hồi đất và các nội dung liên quan theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỹ Xuyên đã được phê duyệt bổ sung.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỹ Xuyên đã được phê duyệt bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện MX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2451/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2451/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2016
Ngày hiệu lực11/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2451/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2451/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất Mỹ Xuyên Sóc Trăng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2451/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất Mỹ Xuyên Sóc Trăng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2451/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Văn Hiểu
       Ngày ban hành11/10/2016
       Ngày hiệu lực11/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2451/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất Mỹ Xuyên Sóc Trăng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2451/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất Mỹ Xuyên Sóc Trăng 2016

           • 11/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực