Quyết định 2459/QĐ-UBND

Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2459/QĐ-UBND 2014 liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/QĐ-UBND

Ti Bình, ny 20 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Quyết định s 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 m 2014 ca Th tưng Cnh ph phê duyt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 128/TTr-STP ngày 16 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch thc hiện Quyết đnh s1299/-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 ca Th tưng Chính ph phê duyệt Đề án thc hin liên thông các th tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cp th bo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tui trên đa bàn tnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Th trưng c S, ban, ngành: Tư pháp, Y tế, Ni vụ, Tài chính, Công an tnh, Bo hiểm xã hội tnh, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyn hình Thái Bình; Chtch y ban nhân dân c huyn, thành ph và c đơn v liên quan chu tch nhim thi hành Quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PCHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

Triển khai thc hin đầy đ nội dung, tiến độ, đảm bảo hiu qu trong vic thc hiện Đ án thc hiện liên thông các thtục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Cụ th hóa nội dung công việc, thi hạn và tiến đ thc hin các nhiệm vụ ca các Sở, ngành, y ban nhân dân các cấp và các đơn v có liên quan thc hin thống nhất Đán trên đa bàn tnh đảm bảo đạt hiệu quả;

Đm bảo s phi hp cht ch gia các quan, đơn v, đa phương trong vic thc hin nhim v được giao; kịp thời gii quyết nhng khó khăn, vưng mắc phát sinh trong quá trình thc hin.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chc các hot đng tuyên truyền

T chc gii thiu, ph biến ni dung, ý nghĩa ca vic thc hin Quyết định s 1299/-TTg, c văn bn hưng dn thc hin liên thông c th tc hành cnh: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bo him y tế cho tr em dưi 6 tui cho c cấp, c ngành và nhân dân trong tỉnh bng c nh thc phù hp.

Thời gian thc hin: Quý III năm 2014 trong năm 2015.

2. T chc thc hin Đ án sau khi có n bn hưng dn ca B, nnh, tnh

a) T chc tp hun, hưng dn nghip v cho đi ngũ cán bộ, công chc, viên chc liên quan đến việc thc hin liên thông các th tc hành chính thuc cấp huyn, cp xã.

Thời gian thc hin: Quý I năm 2015.

b) Kiểm tra, đôn đc, hưng dn, tháo g khó khăn, vưng mắc trong quá trình trin khai thc hiện Đ án và các văn bn ng dn.

Thời gian thc hin: Thưng xuyên.

c) Báo cáo v tình nh t chc, trin khai và những khó khăn, vưng mắc trong quá trình phát sinh thc hin Đán và các văn bn ca B, ngành, tnh theo định kỳ 6 tháng và hng năm.

- Trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hng năm, y ban nhân dân cấp xã gi báo cáo cho y ban nhân dân cp huyn; Công an cấp huyn, Bảo hiểm xã h cp huyện gửi báo cáo cho Công an tỉnh, Bảo hiểm hi tỉnh.

- Trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hng năm, y ban nhân dân cấp huyn, Sở Y tế, Công an tnh, Bo hiểm xã hội tỉnh, gi báo cáo v Sở Tư pháp tổng hp báo cáo y ban nhân dân tnh.

- Trước ngày 13 tháng 6 và ngày 13 tháng 12 hng năm; Sở Tư pháp tổng hp báo cáo ca các quan, đơn vị, địa phương, gi y ban nhân dân tnh báo cáo B Tư pháp.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tư pháp

a) Là đơn v đu mi, phi hp vi Sở Ni vụ, Sở Tài chính, S Y tế, Công an tỉnh, Bo hiểm xã h tỉnh và các đơn v liên quan t chc tp hun, hưng dn nghiệp v cho đi ngũ cán bộ, công chc, viên chc thc hin liên tng các thtục hành chính ca y ban nhân dân cp huyện và cấp xã thc hin liên tng các th tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tui; kiểm tra, đôn đốc ng dn và kp thời tháo gỡ nhng khó khăn, vưng mắc phát sinh trong quá trình thc hiện;

b) Tham mưu y ban nhân dân tnh ban hành các văn bn ch đo, đôn đc, kiểm tra; t chc sơ kết việc thc hin Quyết đnh s 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014;

c) Tổng hp kết quả, tình hình khó khăn, vưng mắc ca các cơ quan, đơn vị, đa phương trên địa bàn tnh trong việc trin khai thc hiện Quyết định s1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014, báo cáo y ban nhân dân tnh xem xét, gii quyết;

d) Ch đạo Png Tư pháp các huyn, thành ph phi hợp vi các quan chuyên môn được giao, hưng dn công chc Tư pháp H tch cấp xã t chc triển khai liên thông các th tc hành chính ti đa phương.

2. Sở Nội vụ

a) Ch trì, phối hp vi quan, đơn v liên quan tham mưu y ban nhân dân tnh thc hin chế đ, chính sách cho cán b, công chc làm việc ti b phận mt ca, mt ca liên thông.

b) Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn trong vic ch đo, kiểm tra, tháo g nhng khó khăn, vưng mắc trong quá trình thc hin Đề án.

3. Công an tnh

a) Ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan t chc tập hun, hưng dn nghiệp v thc hin liên thông các th tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bảo hiểm y tế cho tr em dưới 6 tuổi cho đi ngũ cán bộ, công chc, viên chc thc hin liên tng các th tục hành chính thuc ngành qun lý trên đa bàn; kiểm tra, đôn đc, hưng dẫn và kp thời tháo g những khó khăn, vưng mắc phát sinh trong quá trình thc hin;

b) Ch đo, hưng dẫn triển khai thc hiện liên thông các th tục hành chính trong phm vi quản ; đồng thi, ch trì, phi hợp vi cơ quan có liên quan trong vic tháo g nhng khó khăn, vưng mc phát sinh trong quá trình triển khai, thc hin;

c) Phi hợp kiểm tra liên ngành với S Tư pháp và các quan, đơn v liên quan làm cơ s cho việc đ xut các bin pháp chấn chnh hoặc tháo g nhng khó khăn, vưng mắc phát sinh;

d) Tng hợp nh hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc ca Công an cấp huyn, cp xã trong quá trình triển khai thc hiện liên tng các thủ tc hành chính trên, gi STư pháp tổng hp theo quy định.

4. Bo hiểm hi tnh

a) Ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan t chc tập hun, hưng dn nghiệp v thc hin liên thông các th tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bảo hiểm y tế cho tr em dưới 6 tuổi cho đi ngũ cán bộ, công chc, viên chc thc hin liên tng các th tc hành chính thuc Bảo hiểm xã hi cấp huyn; kiểm tra, đôn đc, hưng dn và kp thi tháo g những khó khăn, vưng mắc phát sinh trong quá trình thc hin;

b) Ch đạo Bảo hiểm xã hi cấp huyện phi hp vi cơ quan, đơn v liên quan trong việc t chức trin khai liên tng các th tc hành chính;

c) Phi hợp kiểm tra liên ngành vic triển khai liên tng các th tục hành chính trên sthc tế, làm cơ s cho vic đ xuất các biện pháp chấn chỉnh hoc tháo gnhững khó khăn, vưng mắc phát sinh.

d) Tng hp tình hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc ca Bo hiểm xã hi cấp huyện trong quá trình trin khai thc hin liên tng các th tc hành chính trên, gi STư pháp tổng hp theo quy định.

5. Sở Y tế

a) Ch đo, hưng dn trin khai thc hin liên thông các th tục hành chính trong phạm vi do ngành quản lý;

b) Phi hp kiểm tra liên ngành việc trin khai liên thông các th tc hành chính trên sthc tế, làm cơ s cho vic đ xuất các biện pháp chấn chỉnh hoc tháo gnhững khó khăn, vưng mắc phát sinh;

c) Tng hp nh hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc trong quá trình trin khai thc hin liên thông các th tc hành chính; đồng thi, ch t tháo g những khó khăn vưng mắc phát sinh trong quá trình trin khai thc hin;

d) Tng hp, báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định.

6. Sở Tài chính: Tng hp trình y ban nhân dân tnh b trí kinh phí tchc thc hin Đ án liên thông các th tục hành chính nêu trên t ngun ngân sách đa phương chi cho vic thc hin cải ch hành chính và c ngun khác theo quy định ca Lut Ngân sách nhà nưc và c văn bn pháp lut hin hành. Tăng cưng đu tư trang thiết b, cơ s vt cht cho y ban nhân dân cấp xã nhằm tng bưc hin đi hóa vic tiếp nhn, gii quyết th tc hành chính cho ngưi dân.

7. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tăng thời lưng phát ng chuyên đề, chuyên mc v cải ch hành chính; đưa tin, bài tuyên truyn, phbiến ch trương ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhà nước trong vic gii quyết các th tc hành chính theo Quyết đnh s 1299/QĐ-TTg.

8.y ban nhân dân cp huyện

a) Ch đo y ban nhân dân cp xã phi hp vi Công an cp huyn, Bảo hiểm xã hi cấp huyện trong việc triển khai thc hin liên thông các th tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cấp th bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui;

b) Ch đạo y ban nhân dân cp xã giao Bộ phận tiếp nhn và trả kết quả ca y ban nhân dân cấp xã là đu mi tiếp nhận h sơ và tr kết qu giải quyết các th tc hành chính được thc hiện liên thông; b trí người có đ trình độ, năng lc thc hiện các th tục hành chính; công khai quy trình liên thông các th tc hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cp th bảo hiểm cho tr em dưới 6 tui ti nơi gii quyết; thc hiện vic hỗ trợ cho các bộ, công chc thc hin liên thông các th tc hành chính nêu trên theo quy đnh ca pháp lut;

c) Kiểm tra, xem xét, gii quyết kịp thời tháo g những khó khăn, vưng mắc phát sinh trong quá trình trin khai, thc hin liên thông các th tc hành chính nêu trên ti đa bàn;

d) Bo đảm kinh phí, s vật cht cho y ban nhân dân cp xã thc hin liên thông các th tc hành chính;

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả, khó khăn, vưng mắc ca y ban nhân dân cấp xã trong quá trình triển khai thc hin liên thông các th tc hành chính trên, gi Sở Tư pháp tng hp theo quy đnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào các nhim v được phân công ti Kế hoch này, các quan, đơn vị, đa phương có liên quan lập Kế hoch triển khai thc hin; xác đnh c nhiệm v liên quan đến t chc thc hin Quyết đnh s 1299/QĐ-TTg là nhiệm vquan trng, cn tp trung ngun lc và t chc chđạo thc hin phù hp, có hiu quả, bo đảm cht ng đúng tiến đ.

Giao S Tư pháp theo dõi, hưng dn, kim tra vic thc hin Kế hoch này và tng hp, báo cáo y ban nhân dân tnh theo quy định./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2459/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2459/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2014
Ngày hiệu lực20/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2459/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2459/QĐ-UBND 2014 liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2459/QĐ-UBND 2014 liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2459/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành20/10/2014
        Ngày hiệu lực20/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2459/QĐ-UBND 2014 liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2459/QĐ-UBND 2014 liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm Thái Bình

           • 20/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực