Quyết định 2470/QĐ-UBND

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2470/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch khống chế loại trừ bệnh Dại Quảng Nam 2017 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI GIAI ĐOẠN 2017-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thú y năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-BNN-TY ngày 24/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 234/TTr-NN&PTNT ngày 04/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp v
à PTNT;
- Cục Thú y, Cơ quan Thú y vùng IV;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tnh;
- Các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, VX, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI GIAI ĐOẠN 2017-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Khống chế bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh Dại.

2. Mc tiêu cthể

- Trên 90% số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) lập được danh sách hộ nuôi chó.

- Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin Dại đạt 70% tổng đàn chó của thôn, bản, khối phố, khu (sau đây gọi là thôn) trở lên.

- 100% hộ gia đình tiếp cận được với các thông điệp của chiến dịch về phòng, chống bệnh dại qua các kênh thông tin đại chúng: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, xã, tờ rơi, pano...

- 100% hộ gia đình được biết lịch tiêm phòng bệnh Dại tại địa phương, tuổi tiêm phòng cho chó, khoảng cách thời gian tiêm, địa điểm tổ chức tiêm phòng...

- 100% số người bị phơi nhiễm được tư vấn và tiêm vắc-xin hoặc huyết thanh kháng dại.

- Giảm 80% số người tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2021 so với số ca mắc dại trung bình giai đoạn 2011-2015.

* Riêng trong năm 2017, hai thành phố Tam Kỳ, Hội An triển khai thực hiện mô hình điểm, hoàn thành các mục tiêu trên và không có ca bệnh dại xảy ra trên động vật tại địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quản lý đàn chó nuôi

a) Mục đích: Nhằm hỗ trợ cho công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại triệt để trên đàn chó.

b) Nội dung

- Tiến hành thống kê, cập nhật số lượng đàn chó trên địa bàn toàn huyện, thị xã, thành phố để lập sổ quản lý.

- Thành lập các Đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có du hiệu mắc bệnh Dại (theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; sau đây gọi là Đội bắt chó), xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.

- Trang bị đy đủ các trang thiết bị cần thiết cho Đội bắt chó gồm: găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ, chuồng nhốt giữ chó, vợt bắt chó...

c) Cách thức tiến hành

- Thực hiện cấp phát sổ quản lý đàn chó nuôi, quản lý tiêm phòng, điều tra tổng đàn... cho UBND thành phố, UBND cấp xã của 2 thành phố để thực hiện công tác quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn.

- Cấp phát Phiếu đăng ký nuôi và cam kếtcho người nuôi chó (sau đây gọi là hộ chăn nuôi).

2. Tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại trên đàn chó

a) Mục đích: Đảm bảo tỷ lệ bảo hộ miễn dịch phòng, chống bệnh Dại cho đàn chó bằng cách nâng cao kết quả tiêm phòng vắc-xin (đạt 70% tổng đàn chó của thôn trở lên). Hạn chế tối đa ca bệnh dại xảy ra, khống chế dịch bệnh, không để lây lan, tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn quản lý.

b) Nội dung

Trên cơ sở sổ quản lý chó nuôi, tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại cho đàn chó nuôi trong diện tiêm phòng (chó chưa được tiêm phòng, chó được tiêm phòng nhưng đã hết thời gian miễn dịch). Sau thời gian 2 tuần tổ chức chiến dịch tiêm đại trà, tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp nhất 60%. Sau đó tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 70% theo chỉ tiêu đề ra.

c) Hình thức triển khai

- Hình thức thứ nhất (tiêm phòng tập trung): Mỗi nhà văn hóa thôn/khối phố (sau đây gọi là thôn) bố trí một điểm tiêm phòng, thành phần gồm có: Thú y, Trưởng thôn, người bắt chó (trong Đội bắt chó). Mỗi thôn tổ chức tiêm 1-2 ngày. Tổ chức đồng loạt trên địa bàn toàn xã, phường.

- Hình thức thứ hai (tiêm cuốn chiếu theo cụm xã, phường): UBND thành phố có quyết định thành lập các Tổ tiêm phòng theo từng cụm xã, phường (3-4 xã, phường lân cận gộp thành một cụm). Tổ tiêm phòng gồm các thành phần: Thú y, Trưởng thôn (tiêm tại thôn nào thì Trưởng thôn ở đó tham gia), người bắt chó (trong Đội bắt chó). Các Tổ đi đến từng hộ dân để tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu. Thời gian tiêm phòng: 1-2 ngày/xã.

3. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm

a) Mục đích: 100% người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được xử lý vết thương và tiêm vc-xin, huyết thanh kháng dại đúng quy định.

b) Nội dung

- 100% các vết thương, vết cắn nghi Dại được xối rửa kỹ trong 15 phút dưới vòi nước chảy (nước sạch) và xà phòng, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ, hoặc cồn Iốt.

- 100% người bị phơi nhiễm được điều trị dự phòng bằng vắc-xin huyết thanh kháng Dại đúng quy định.

c) Thời gian và địa điểm

- 100% các huyện thị xã thành phố triển khai điểm tiêm phòng Dại đảm bảo ít nht 6 ngày/tuần kể cả ngày lễ.

d) Hậu cần

- 100% các điểm tiêm phòng Dại dự trù đầy đủ vắc-xin và huyết thanh kháng Dại đ tiêm phòng.

- 100% các điểm tiêm phòng Dại cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng hoặc tự công bcơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định

4. Thông tin tuyên truyền

a) Mục đích: Tuyên truyền để thay đổi nhận thức của cộng đồng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, tầm quan trọng của việc quản lý và tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó nuôi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi phòng, chống bệnh Dại cho người dân tại địa phương. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, không để tình trạng chó dại cn người gây tử vong. Góp phần thực hiện thành công Chương trình Quốc gia khng chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021.

b) Nội dung

- Ở các xã:

+ Phát trên loa phóng thanh tại các khối phố, yêu cầu từng chủ vật nuôi đến nhà Khối phố trưởng hoặc điểm tập trung (nhà văn hóa) thực hiện đăng ký số lượng chó nuôi và ký vào bản cam kết trong Phiếu đăng ký nuôi chó. Ch vt nuôi phải khai báo số chó đã được tiêm phòng, số chó chưa được tiêm phòng. Đối với chó đã được tiêm phòng yêu cầu chủ vật nuôi phải xuất trình Giấy chứng nhận tiêm phòng.

(Ở các thôn: Trưởng thôn đến từng hộ gia đình yêu cầu chủ vật nuôi thực hiện đăng ký số lượng chó nuôi và ký vào bản cam kết trong Phiếu đăng ký nuôi chó. Chủ vật nuôi phải khai báo số chó đã được tiêm phòng, số chó chưa được tiêm phòng. Đối với chó đã được tiêm phòng yêu cầu chủ vật nuôi phải xuất trình Giy chứng nhận tiêm phòng).

+ Phát trên loa phóng thanh tại các thôn/điểm tiêm phòng về lịch tiêm phòng; tiến độ tiêm phòng; danh sách các chủ vật nuôi chưa mang chó đến tiêm phòng; quy định về quản lý chó để phòng bệnh Dại; quy định xử phạt đối với các chủ vật nuôi không chấp hành tiêm phòng, không chấp hành các quy định về quản lý chó nuôi...

- Duy trì thường xuyên việc phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và website của các Sở Nông nghiệp và PTNT, Y tế...), đặc biệt khai thác tối đa hiệu quả hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.

- Phát thanh trên loa tại các điểm tiêm vắc-xin Dại.

- Thực hiện 01 phóng sự chuyên đề về phòng chống bệnh dại trên Đài PT- TH tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) phối hợp với Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh), Đài PT-TH tỉnh xây dựng phóng sự về quản lý đàn chó nuôi và công tác tiêm phòng, xử lý các tình huống phơi nhiễm.

5. Giám sát dch bnh

a) Mục đích: Phát hiện nhanh tình hình dịch bệnh ở đàn chó nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh Dại, không để bệnh dại phát sinh, lây lan trên đàn chó và cắn người; cảnh báo dịch bệnh tại các địa bàn có nguy cơ cao để người dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa trường hợp người bị chó Dại cắn gây tử vong.

b) Nội dung

- Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Dại động vật từ cấp tỉnh đến cơ sở thông qua mạng lưới thú y, y tế, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn.

- Khi phát hiện chó nghi mắc bệnh Dại, tổ chức tiêu hủy ngay đồng thời thông báo cho cơ quan Y tế nơi gần nhất để tăng cường biện pháp phòng bệnh dại cho người; triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại theo quy định.

6. Điều tra và xử lý ổ dịch

Thực hiện khi có ổ dịch Dại xảy ra theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chng dịch bệnh động vật trên cạn.

7. Thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

8. Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch, tổng kết rút kinh nghiệm

a) Mục đích: Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để có biện pháp xử lý hiệu quả.

b) Nội dung

- Hằng năm, tổ chức họp triển khai trước khi tiêm phòng, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

- Trong năm 2017:

+ Hội nghị triển khai kế hoạch: Triển khai ở 2 thành phố thí điểm, mỗi thành phố tổ chức một cuộc hội nghị triển khai Kế hoạch. Thành phần tham dự gm: Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện, lãnh đạo UBND cấp xã, đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị chuyên môn liên quan của thành phố, đại diện lãnh đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y, Ban Nông nghiệp xã, Thú y xã (phường), Khuyến nông viên ở xã, thôn, Bí thư và Trưởng thôn.

Thời gian: Triển khai ngay sau khi ban hành Kế hoạch.

+ Hội nghị tổng kết: Sau khi thực hiện xong các nội dung Kế hoạch, tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Thời gian tổng kết: Dự kiến vào tháng 12/2017.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách tỉnh: Đảm bảo kinh phí để chi cho các hoạt động của tỉnh, bao gồm: Chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hội nghị sơ kết, tổng kết; quản lý đàn chó (in sổ quản lý đàn chó, phiếu đăng ký nuôi và cam kết cho người nuôi chó, điều tra thống kê đàn chó...); trang thiết bị cho Đội bắt chó (vợt bắt chó, khẩu trang, găng tay, ủng...); giám sát dịch bệnh (chẩn đoán xét nghiệm bệnh, giám sát lưu hành vi rút...); điều tra xử lý ổ dịch; hỗ trợ vắc-xin/huyết thanh kháng dại cho người tham gia, chỉ đạo, kiểm tra tiêm phòng bệnh Dại ở cấp tỉnh (cán bộ tỉnh, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y...) khi bị chó cắn và các khoản chi khác có liên quan.

2. Ngân sách cấp huyện

- Đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện cho các hoạt động của địa phương, bao gồm: Chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, tập huấn, hội nghị sơ kết, tổng kết; tổ chức tiêm phòng (chi phí tiêm phòng của hộ nuôi chó ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III trở lên: tiền công, dây đeo, thẻ; vận chuyển, bảo quản vắc-xin từ tỉnh đến huyện, xã và đến điểm tiêm phòng; chi phí cho vật tư tiêm phòng: trang thiết bị bảo quản vắc-xin, bơm tiêm, kim tiêm các loại, dụng cụ cho người đi tiêm, cồn sát trùng; người dẫn đường; chuồng nhốt giữ chó do Đội bắt chó bắt giữ); hỗ trợ vắc-xin/huyết thanh kháng dại cho người tham gia, chỉ đạo, kiểm tra tiêm phòng bệnh Dại ở cấp huyện (cán bộ huyện, Thú y thành phố, Thú y xã, người dẫn đường...) khi bị chó cắn và các khoản chi khác có liên quan.

- Chi triển khai các hoạt động ở cấp xã, bao gồm: Thông tin tuyên truyền, chỉ đạo; họp dân phổ biến các nội dung liên quan đến kế hoạch và chi một số khoản khác có liên quan.

Ngân sách địa phương được sử dụng trong nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai hằng năm. Nhưng phần ngân sách địa phương được chi không quá 100 triệu đồng/năm/huyện (thị xã, thành phố) để thực hiện Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên đa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Người chăn nuôi: Chi trả 100% vắc-xin và phí tiêm phòng (công tiêm phòng, dây đeo, thẻ).

Tiền công tiêm phòng (theo mức quy định tại Quyết định số 35/QĐ-CCCNTY ngày 09/3/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam về việc ban hành Danh mục chi tiết và biểu giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật và chẩn đoán thú y tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trong năm 2017, ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện thí điểm tại hai thành phố: Tam Kỳ và Hội An. Tổng mức dự toán kinh phí thực hiện dự kiến là: 450 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh: 220 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp phân bổ sau đã giao trong dự toán năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT đthực hiện các nội dung theo phụ lục chi tiết đính kèm, trong đó:

+ Phân bổ dự toán năm 2017 cho Sở Nông nghiệp và PTNT 130 triệu đồng.

+ Phân bổ dự toán năm 2017 cho Sở Y tế 90 triệu đồng.

- Ngân sách thành phố: 122 triệu đồng.

- Người chăn nuôi: 108 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Xây dựng và trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn. Bố trí nguồn lực để thực hiện các hoạt động của địa phương.

- Tổ chức triển khai công tác điều tra, thống kê, quản lý đàn chó; công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó; theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại trên đàn chó; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đến cơ sở; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký nuôi chó, quản lý chặt chẽ đàn chó nuôi đến hộ gia đình; xử lý kiên quyết các trường hợp chó hoang, thả rông, vô chủ, chó không tiêm phòng; giám sát chặt chẽ diễn biến đàn chó tại địa phương.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền các nội dung về phòng, chống bệnh Dại; phát động chiến dịch tuyên truyền trong các đợt điều tra, thống kê đàn chó, các đợt tiêm phòng vắc-xin Dại cho đàn chó.

- Đưa chỉ tiêu về kết quả phòng, chống bệnh Dại vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của UBND cấp xã.

- Xử lý các cá nhân, tổ chức không chấp hành việc tiêm phòng vắc-xin Dại cho chó theo quy định tại Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chng bệnh Dại trên địa bàn. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết lit các hoạt động:

+ Bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động trên địa bàn cấp xã.

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại cho người và động vật.

+ Tổ chức, thực hiện tiêm phòng vắc-xin Dại cho 100% chó nuôi thuộc diện tiêm trên địa bàn.

+ Thành lập Đội bắt chó thả rông và diệt chó nghi mắc bệnh dại, chó không tiêm phòng bệnh dại theo quy định (Đội bắt chó). Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt và thời gian lưu giữ chó sau khi bị bt không có người đến nhận, tiến hành tiêu hủy theo quy định.

+ Thực hiện quản lý chặt chẽ đàn chó nuôi đến hộ gia đình; áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác để phòng bệnh dại cho động vật theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức tiêu hủy chó bị bắt giữ (chó vô chủ, chó mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mc bệnh Dại, chó không có người nhận sau 48 giờ...).

3. Các Sở, Ban, ngành

a) Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại ở chó trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cấp, các ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện. Tng hp kết quả, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Y tế theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động từng năm, lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai phòng, chống bệnh Dại hằng năm; đề xuất khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời phê bình các địa phương, tập thể còn chủ quan, chưa chú trọng trong công tác phòng, chống bệnh Dại.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Xây dựng phương án tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

+ Cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn cách thức ghi chép sổ quản lý đàn chó các cấp (huyện, xã, thôn), Bản đăng ký và cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật,... cho các địa phương để tổ chức thực hiện.

+ Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác tiêm phòng.

+ Phối hợp với Đài PT-TH, Báo Quảng Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung và thường xuyên phản ánh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch.

+ Tiếp nhận, chuẩn bị và cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại vắc-xin, hóa chất, Giấy chứng nhận tiêm phòng, thẻ và dây đeo vòng cổ tiêm cho chó...

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT các biện pháp khống chế, dập dịch khi có bệnh dại động vật xảy ra trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Y tế: Chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Dại trên người; chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch, thực hiện tốt việc trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người.

c) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định dự toán chi tiết, cân đối nguồn, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách tỉnh để thực hiện kịp thời.

d) Sở Thông tin Truyền thông: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh Dại trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, nhằm nâng cao trách nhiệm phòng, chống bệnh Dại của các cấp, các ngành; nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh Dại và cách phòng chống.

e) Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng Nam: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tuyên truyền về phòng chống bệnh Dại trên người và chó đạt chất lượng, hiệu quả.

f) Đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội: Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia và tích cực hưởng ứng Kế hoạch phòng, chng bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

g) Trách nhiệm của chủ vật nuôi

- Chấp hành quy định về quản lý chó nuôi để phòng bệnh Dại:

+ Phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư.

+ Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt.

+ Chấp hành tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó theo quy định.

+ Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu các văn bản viện dẫn trong Quy định này có sự thay đổi (do bổ sung hoặc thay thế) thì thực hiện theo văn bản mới.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh, thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 

BIỂU DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Kế hoạch Chương trình quốc gia khng chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng kinh phí thực hiện (đồng)

Tổng

Trong đó

NS tỉnh

NS thành ph

Người chăn nuôi

 

Tổng cộng

450.000

220.000

122.000

108.000

1

Tập huấn cho Đội bắt chó (mời giảng viên của Cục Thú y)

19.000

19.000

 

 

2

Tập huấn cho cán bộ Y tế

90.000

90.000

 

 

3

Điều tra, thống kê đàn chó nuôi

13.000

13.000

 

 

4

In sổ quản lý và mua vợt bắt chó

6.000

6.000

 

 

5

Thông tin, tuyên truyền

118.000

40.000

78.000

 

a)

Phóng sự chuyên đvề công tác phòng, chng bệnh dại (17-20 phút)

40.000

40.000

 

 

b)

Phát thanh tại xã, phường, thôn

78.000

 

78.000

 

6

Kinh phí chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình điều tra, tiêm phòng...

10.000

10.000

 

 

7

Hội nghị triển khai, tổng kết (3 ln)

22.000

22.000

 

 

8

Chi phí tiêm phòng

152.000

 

44.000

108.000

a)

Vắc-xin

67.500

 

 

67.500

b)

Phí tiêm phòng (tiền công, dây đeo, thẻ)

40.500

 

 

40.500

c)

Công người bắt chó (để tiêm phòng, bắt chó thả rông), công dẫn đường (dự kiến 01 ngày tiêm được 60 con chó, cần 02 người: 01 người bt chó, 01 người dẫn đường)

34.000

 

34.000

 

d)

Chuồng chó để xử lý chó vô chủ và chó của chủ nuôi không chấp hành tiêm phòng

10.000

 

10.000

 

9

Dự phòng (tiêm vắc-xin, huyết thanh kháng dại, phát sinh do số lượng chó tăng lên...)

20.000

20.000

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2470/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2470/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch khống chế loại trừ bệnh Dại Quảng Nam 2017 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2470/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch khống chế loại trừ bệnh Dại Quảng Nam 2017 2021
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2470/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2470/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch khống chế loại trừ bệnh Dại Quảng Nam 2017 2021

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2470/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch khống chế loại trừ bệnh Dại Quảng Nam 2017 2021

         • 11/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực