Quyết định 252/QĐ-UBND

Quyết định 252/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 252/QĐ-UBND 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 20/TTr-STNMT ngày 11/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân btrong năm kế hoạch

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Tiền Hải

Xã Đông Hải

Xã Đông Trà

Xã Đông Long

Xã Đông Quý

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

23,130.30

158.29

574.70

497.08

737.82

528.10

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.438,63

14,46

359,85

317,18

551,64

344,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.706,39

1,68

181,33

250,79

312,12

284,46

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.705,04

1,68

181,33

250,79

312,12

284,46

1.2

Đất trồng cây HNK

HNK

363,75

0,07

3,56

1,28

6,56

2,13

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,95

4,61

19,57

33,47

34,40

19,97

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

587,09

-

-

-

30,16

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.478,28

8,10

144,46

30,57

166,61

25,99

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

178,82

-

10,93

1,07

1,79

11,46

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.617,08

129,77

214,79

175,72

185,84

182,49

2.1

Đất quốc phòng

CQP

105,19

0,40

-

0,01

0,02

1,22

2.2

Đất an ninh

CAN

11,88

0,78

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

327,82

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

42,69

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,73

3,19

-

1,09

0,13

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

153,63

14,82

-

-

-

9,10

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

11,86

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3.929,98

53,50

100,88

76,97

125,51

73,08

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

9,23

1,57

0,21

-

-

-

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

42,64

-

6,53

1,15

1,27

1,16

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.845,93

-

30,73

47,69

51,49

49,55

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

43,60

43,60

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,38

4,65

0,25

0,42

0,33

0,56

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,09

0,04

-

-

0,05

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

75,80

0,96

0,09

1,44

0,87

0,69

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

202,12

1,92

4,02

4,11

3,56

9,70

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,29

-

4,45

-

-

-

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,07

1,10

-

-

-

-

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

46,37

0,44

0,52

1,60

1,47

2,10

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

570,92

-

66,96

41,12

-

34,30

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

67,50

0,27

-

-

0,60

0,53

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,15

-

-

-

-

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

74,59

14,06

0,06

4,18

0,34

1,66

6

Đất đô thị*

KDT

158,29

158,29

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vũ Lăng

Xã Đông Xuyên

Xã Tây Lương

Xã Tây Ninh

Xã Đông Trung

Xã Đông Hoàng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

23,130.30

602.34

487.38

640.64

508.63

434.59

777.26

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.438,63

374,49

349,34

372,94

366,98

302,26

531,96

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.706,39

327,04

262,75

303,42

289,76

221,21

369,34

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.705,04

327,04

262,75

303,42

289,76

221,21

369,34

1.2

Đất trồng cây HNK

HNK

363,75

0,88

20,22

9,55

8,11

6,52

14,71

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,95

12,08

39,46

25,08

37,28

38,85

41,59

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

587,09

-

-

-

-

-

23,97

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.478,28

17,18

26,40

34,71

28,83

32,66

80,51

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

178,82

17,31

0,51

0,18

3,00

3,02

1,84

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.617,08

227,46

136,69

267,70

141,53

130,70

245,10

2.1

Đất quốc phòng

CQP

105,19

-

0,01

22,76

-

-

54,74

2.2

Đất an ninh

CAN

11,88

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

327,82

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

42,69

-

-

26,08

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,73

0,04

0,21

7,20

0,75

-

0,09

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

153,63

13,30

0,07

12,63

0,59

-

-

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

11,86

-

-

-

1,05

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3.929,98

104,79

80,09

115,49

82,46

77,27

122,33

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

9,23

0,07

-

-

-

0,60

0,10

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

42,64

1,14

0,30

0,72

-

0,21

0,33

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.845,93

40,59

48,67

56,85

50,24

44,52

57,13

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

43,60

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,38

0,64

0,46

0,40

0,20

0,32

0,24

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,09

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

75,80

0,31

0,33

1,10

0,80

0,65

2,59

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

202,12

8,22

4,25

11,90

3,51

6,00

6,34

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,29

25,25

-

-

-

-

-

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,07

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

46,37

0,50

1,76

1,55

1,15

1,01

1,10

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

570,92

31,53

-

10,51

-

-

-

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

67,50

-

-

-

0,02

-

0,03

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,15

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

74,59

0,39

1,35

-

0,12

1,63

0,20

6

Đất đô thị*

KDT

158,29

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Minh

Xã Tây An

Xã Đông Phong

Xã An Ninh

Xã Tây Sơn

Xã Đông Cơ

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

23,130.30

892.34

375.95

604.27

607.53

404.48

810.92

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.438,63

595,98

255,22

440,38

396,95

176,44

494,67

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.706,39

258,03

209,54

382,95

308,41

142,29

409,69

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.705,04

258,03

209,54

382,95

308,41

142,29

409,69

1.2

Đất trồng cây HNK

HNK

363,75

15,15

2,36

2,55

41,40

11,64

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,95

60,29

4,76

24,57

23,01

8,63

25,63

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

587,09

2,59

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.478,28

257,62

38,56

29,05

23,40

13,88

24,17

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

178,82

0,94

-

1,26

0,73

-

35,18

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.617,08

296,36

120,59

162,41

203,38

224,80

315,45

2.1

Đất quốc phòng

CQP

105,19

6,28

0,01

-

0,58

0,01

0,10

2.2

Đất an ninh

CAN

11,88

2,00

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

327,82

-

-

-

-

73,61

79,17

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

42,69

-

6,50

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,73

2,24

0,60

0,01

4,08

5,54

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

153,63

1,23

7,14

-

9,95

34,76

13,04

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

11,86

-

-

-

-

0,83

8,25

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3.929,98

195,89

61,95

102,63

114,37

64,49

138,33

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

9,23

-

-

-

0,34

-

-

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

42,64

1,09

1,04

2,60

0,98

1,00

2,37

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.845,93

73,94

29,15

43,42

61,64

37,46

56,15

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

43,60

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,38

2,45

4,40

0,33

0,53

0,25

0,75

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,09

-

-

-

-

-

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

75,80

2,29

2,75

1,02

0,99

-

2,58

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

202,12

5,02

4,57

8,95

6,08

5,98

10,16

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,29

-

-

0,06

0,12

-

 

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,07

-

-

-

-

-

 

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

46,37

1,36

1,38

2,45

2,54

0,76

2,99

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

570,92

-

-

-

-

-

 

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

67,50

1,88

-

0,30

0,29

-

 

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,15

-

-

-

-

-

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

74,59

-

0,14

1,48

7,20

3,24

0,80

6

Đất đô thị*

KDT

158,29

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Tây Giang

Xã Đông Lâm

Xã Phương Công

Xã Tây Phong

Xã Tây Tiến

Xã Nam Cường

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

23,130.30

485.15

587.33

454.65

474.77

537.62

381.72

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.438,63

201,55

272,17

321,56

336,76

347,52

221,13

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.706,39

174,18

201,33

288,09

283,09

283,25

67,41

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.705,04

174,18

201,33

288,09

283,09

283,25

67,41

1.2

Đất trồng cây HNK

HNK

363,75

1,45

0,63

1,44

6,22

6,73

12,71

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,95

18,82

16,84

16,87

18,58

23,21

13,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

587,09

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.478,28

7,10

48,81

15,16

23,82

31,98

120,55

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

178,82

-

4,56

-

5,05

2,35

7,42

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.617,08

274,61

311,91

133,00

137,55

190,06

160,10

2.1

Đất quốc phòng

CQP

105,19

1,11

5,66

0,15

-

1,70

5,79

2.2

Đất an ninh

CAN

11,88

4,11

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

327,82

75,17

99,87

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

42,69

0,41

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,73

1,23

1,63

0,01

0,43

2,34

1,56

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

153,63

9,24

5,43

-

3,18

4,60

0,42

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

11,86

-

0,31

-

-

1,42

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3.929,98

90,61

121,52

76,75

88,77

126,13

114,07

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

9,23

-

-

-

-

0,05

2,28

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

42,64

6,84

0,44

0,21

0,07

1,19

0,94

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.845,93

66,82

65,12

49,41

38,91

43,17

24,74

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

43,60

-

-

-

-

-

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,38

0,30

0,23

0,22

0,66

0,31

0,43

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,09

-

-

-

-

-

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

75,80

0,51

0,51

0,96

0,49

1,10

0,74

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

202,12

11,52

6,63

3,50

3,70

6,58

4,53

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,29

4,77

1,65

-

-

-

1,68

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,07

-

-

-

-

-

 

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

46,37

1,35

1,78

0,51

0,78

1,26

0,32

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

570,92

-

-

-

-

-

 

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

67,50

-

-

0,44

-

-

1,14

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,15

-

-

-

-

-

1,19

3

Đất chưa sử dụng

CSD

74,59

8,99

3,25

0,09

0,46

0,04

0,49

6

Đất đô thị*

KDT

158,29

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vân Trưng

Xã Nam Thắng

Xã Nam Chính

Xã Bắc Hải

Xã Nam Thịnh

Xã Nam Hà

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...-(39)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

23,130.30

621.98

598.09

638.12

679.33

887.41

604.59

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.438,63

418,63

413,47

481,73

482,82

632,13

407,59

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.706,39

377,51

284,00

388,61

406,79

136,76

335,96

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.705,04

377,51

284,00

388,61

406,79

136,76

335,96

1.2

Đất trồng cây HNK

HNK

363,75

8,48

9,15

10,95

1,18

18,68

1,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,95

21,45

46,90

43,36

48,39

45,73

33,21

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

587,09

-

-

-

-

80,00

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.478,28

11,19

56,33

37,81

26,46

350,42

35,41

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

178,82

-

17,09

1,00

-

0,54

1,54

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.617,08

202,34

184,60

156,37

196,01

253,49

197,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

105,19

0,01

0,07

-

-

1,06

-

2.2

Đất an ninh

CAN

11,88

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

327,82

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

42,69

-

-

-

-

-

9,70

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,73

0,55

-

-

-

-

0,02

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

153,63

-

-

-

6,50

5,70

0,28

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

11,86

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3.929,98

126,06

86,52

95,18

113,54

130,24

104,85

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

9,23

-

-

-

-

0,18

0,29

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

42,64

0,34

1,27

0,24

1,13

1,01

0,88

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.845,93

63,15

78,93

48,70

60,89

50,34

69,95

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

43,60

-

-

-

-

-

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,38

1,58

0,48

0,43

0,34

0,44

0,42

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,09

-

-

-

-

0,07

0,02

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

75,80

5,30

5,16

3,55

7,04

4,60

1,47

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

202,12

4,21

8,19

6,83

4,08

3,25

7,28

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,29

-

-

-

-

-

0,50

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,07

-

-

-

-

0,51

 

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

46,37

0,74

3,37

1,22

0,30

0,70

1,07

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

570,92

-

-

-

-

-

 

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

67,50

-

-

-

-

54,93

 

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,15

-

0,06

-

-

-

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

74,59

1,01

0,02

0,02

0,50

1,79

 

6

Đất đô thị*

KDT

158,29

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Thanh

Xã Nam Trung

Xã Nam Hồng

Xã Nam Hưng

Xã Nam Hải

Xã Nam Phú

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

23,130.30

372.17

786.55

867.06

1,271.01

790.40

2,449.97

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.438,63

255,14

553,83

571,85

979,02

541,75

1.755,24

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.706,39

150,61

390,64

423,51

337,40

415,48

246,96

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.705,04

150,61

390,64

422,16

337,40

415,48

246,96

1.2

Đất trồng cây HNK

HNK

363,75

31,99

29,66

21,63

7,51

43,71

3,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,95

55,15

93,19

57,79

35,52

47,39

34,26

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

587,09

-

-

-

283,67

-

166,70

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.478,28

17,01

34,28

53,18

301,87

25,08

1.299,12

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

178,82

0,38

6,06

15,74

13,05

10,09

4,73

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.617,08

116,47

230,80

283,24

288,75

246,68

693,31

2.1

Đất quốc phòng

CQP

105,19

0,11

-

0,07

0,05

-

3,27

2.2

Đất an ninh

CAN

11,88

-

-

-

0,51

-

4,48

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

327,82

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

42,69

-

-

-

-

-

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,73

0,27

-

1,50

0,57

-

0,45

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

153,63

1,65

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

11,86

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3.929,98

50,31

115,81

114,07

180,22

112,26

393,04

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

9,23

1,07

0,71

-

0,39

-

1,37

2.12

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

42,64

1,66

1,75

0,50

0,71

0,32

1,25

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.845,93

47,45

96,56

99,14

47,28

75,89

40,26

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

43,60

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,38

0,80

0,37

0,28

0,26

0,21

0,44

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,09

-

0,02

-

-

-

2,89

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

75,80

5,26

8,22

5,48

1,19

4,53

0,23

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

202,12

6,05

5,03

6,75

3,93

3,42

2,35

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,29

-

-

1,81

-

-

-

2.21

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,07

-

0,46

-

-

-

-

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

46,37

1,52

0,66

2,13

1,69

1,54

0,76

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

570,92

-

-

44,35

51,83

48,20

242,12

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

67,50

-

-

7,07

-

-

-

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,15

-

0,90

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

74,59

0,56

1,92

11,97

3,24

1,97

1,42

6

Đất đô thị*

KDT

158,29

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Tiền Hải

Xã Đông Hải

Xã Đông Trà

Xã Đông Long

Xã Đông Quý

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

330,75

4,23

6,72

1,92

2,00

3,35

1.1

Đất trồng lúa

LUA

318,67

2,90

1,72

1,92

2,00

3,35

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

318,67

2,90

1,72

1,92

2,00

3,35

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,12

1,20

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,14

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

6,82

0,13

5,00

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,90

2,19

-

-

-

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2,26

0,09

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,48

-

-

-

-

-

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,26

0,20

-

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vũ Lăng

Xã Đông Xuyên

Xã Tây Lương

Xã Tây Ninh

Xã Đông Trung

Xã Đông Hoàng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

NNP

330,75

0,58

1,20

19,98

1,78

4,79

2,28

1.1

Đất trồng lúa

LUA

318,67

0,58

1,20

19,98

1,78

4,76

2,28

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

318,67

0,58

1,20

19,98

1,78

4,76

2,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,12

-

-

-

-

0,03

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,14

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

6,82

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,90

-

0,06

-

-

-

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2,26

-

0,06

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,48

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,26

-

-

-

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Minh

Xã Tây An

Xã Đông Phong

Xã An Ninh

Xã Tây Sơn

Xã Đông Cơ

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Đất nông nghiệp

NNP

330,75

6,80

10,79

2,08

1,59

61,58

51,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA

318,67

5,49

10,77

2,08

0,41

61,46

51,58

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

318,67

5,49

10,77

2,08

0,41

61,46

51,58

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,12

0,64

0,02

-

0,18

0,12

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,14

0,14

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

6,82

0,53

-

-

1,00

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,90

0,44

-

-

-

-

0,13

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2,26

0,34

-

-

-

-

0,13

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,48

0,08

-

-

-

-

-

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,26

0,02

-

-

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Tây Giang

Xã Đông Lâm

Xã Phương Công

Xã Tây Phong

Xã Tây Tiến

Xã Nam Cường

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

Đất nông nghiệp

NNP

330,75

37,14

52,60

0,36

2,23

3,26

1,82

1.1

Đất trồng lúa

LUA

318,67

37,14

52,51

0,20

2,08

2,74

1,82

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

318,67

37,14

52,51

0,20

2,08

2,74

1,82

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,12

-

0,09

0,16

0,15

0,52

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,14

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

6,82

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,90

0,32

-

-

0,24

-

0,31

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2,26

0,32

-

-

0,24

-

0,28

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,48

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,26

-

-

-

-

-

0,03

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vân Trưng

Xã Nam Thắng

Xã Nam Chính

Xã Bắc Hải

Xã Nam Thịnh

Xã Nam Hà

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...-(39)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

1

Đất nông nghiệp

NNP

330,75

3,97

3,76

4,57

3,73

1,92

12,15

1.1

Đất trồng lúa

LUA

318,67

3,72

3,02

4,45

3,73

1,28

12,15

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

318,67

3,72

3,02

4,45

3,73

1,28

12,15

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,12

0,25

0,58

0,12

-

0,64

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,14

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

6,82

-

0,16

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,90

1,35

-

-

-

-

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2,26

0,80

-

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,48

0,55

-

-

-

-

-

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,26

-

-

-

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Thanh

Xã Nam Trung

Xã Nam Hồng

Xã Nam Hưng

Xã Nam Hải

Xã Nam Phú

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(39)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

1

Đất nông nghiệp

NNP

330,75

1,81

9,73

2,85

1,25

3,09

1,26

1.1

Đất trồng lúa

LUA

318,67

1,81

9,73

2,45

1,25

3,07

1,26

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

318,67

1,81

9,73

2,45

1,25

3,07

1,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,12

-

-

0,40

-

0,02

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,14

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

6,82

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,90

-

0,20

-

0,30

0,01

0,35

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2,26

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,48

-

0,20

-

0,30

-

0,35

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,26

-

-

-

-

0,01

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Tiền Hải

Xã Đông Hải

Xã Đông Trà

Xã Đông Long

Xã Đông Quý

(1)

(2)

(4) = (5)+...+(39)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

388,09

4,93

6,88

2,13

2,23

4,67

1.1

Đất trồng lúa

370,81

3,30

1,88

2,13

2,23

3,61

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

370,81

3,30

1,88

2,13

2,23

3,61

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,45

1,50

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,17

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,66

0,13

5,00

-

-

1,06

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

46,95

-

-

-

-

-

2.1

Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,00

-

-

-

-

-

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất phi nông nghiệp

6,04

-

-

-

-

-

3.1

Trong đó: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

3,62

2,19

-

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vũ Lăng

Xã Đông Xuyên

Xã Tây Lương

Xã Tây Ninh

Xã Đông Trung

Xã Đông Hoàng

(1)

(2)

(4) = (5)+...+(39)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

388,09

0,58

1,53

24,29

2,42

4,99

2,58

1.1

Đất trồng lúa

370,81

0,58

1,53

24,29

1,98

4,95

2,58

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

370,81

0,58

1,53

24,29

1,98

4,95

2,58

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,45

-

-

-

-

0,04

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,17

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,66

-

-

-

0,44

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

46,95

-

-

-

-

-

-

2.1

Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,00

-

-

1,00

-

-

-

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất phi nông nghiệp

6,04

-

-

-

-

-

-

3.1

Trong đó: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

3,62

-

0,06

-

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Minh

Xã Tây An

Xã Đông Phong

Xã An Ninh

Xã Tây Sơn

Xã Đông Cơ

(1)

(2)

(4) = (5)+...+(39)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

388,09

7,57

12,66

2,08

13,42

76,34

56,09

1.1

Đất trồng lúa

370,81

6,05

12,64

2,08

12,19

76,21

56,09

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

370,81

6,05

12,64

2,08

12,19

76,21

56,09

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,45

0,80

0,02

-

0,23

0,13

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,17

0,17

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,66

0,55

-

-

1,00

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

46,95

-

-

-

-

-

-

2.1

Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,00

-

-

-

-

-

-

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất phi nông nghiệp

6,04

-

-

-

-

-

-

3.1

Trong đó: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

3,62

0,36

-

-

-

-

0,13

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Tây Giang

Xã Đông Lâm

Xã Phương Công

Xã Tây Phong

Xã Tây Tiến

Xã Nam Cường

(1)

(2)

(4) = (5)+...+(39)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

388,09

38,68

55,32

0,43

2,56

4,06

2,78

1.1

Đất trồng lúa

370,81

38,68

55,21

0,23

2,17

3,41

2,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

370,81

38,68

55,21

0,23

2,17

3,41

2,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,45

-

0,11

0,20

0,39

0,65

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,17

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,66

-

-

-

-

-

0,78

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

46,95

-

-

-

-

-

-

2.1

Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,00

-

-

-

-

-

-

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất phi nông nghiệp

6,04

-

-

 

-

-

-

3.1

Trong đó: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

3,62

0,32

-

-

0,24

-

0,31

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vân Trưng

Xã Nam Thắng

Xã Nam Chính

Xã Bắc Hải

Xã Nam Thịnh

Xã Nam Hà

(1)

(2)

(4) = (5)+...+(39)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

388,09

4,83

4,55

5,44

5,53

2,08

12,35

1.1

Đất trồng lúa

370,81

4,42

3,75

5,29

5,53

1,28

12,35

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

370,81

4,42

3,75

5,29

5,53

1,28

12,35

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,45

0,41

0,60

0,15

-

0,80

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,17

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,66

-

0,20

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

46,95

-

-

-

-

-

-

2.1

Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,00

-

-

-

-

-

-

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất phi nông nghiệp

6,04

-

-

-

-

-

-

3.1

Trong đó: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

3,62

-

-

 

-

-

-

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Thanh

Xã Nam Trung

Xã Nam Hồng

Xã Nam Hưng

Xã Nam Hải

Xã Nam Phú

(1)

(2)

(4) = (5)+...+(39)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

388,09

1,97

11,77

4,55

1,37

3,15

1,28

1.1

Đất trồng lúa

370,81

1,97

11,77

2,65

1,37

3,13

1,28

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

370,81

1,97

11,77

2,65

1,37

3,13

1,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,45

-

-

0,40

-

0,02

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,17

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,66

-

-

1,50

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

46,95

-

-

-

-

-

-

2.1

Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,00

-

-

-

-

-

-

3

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất phi nông nghiệp

6,04

-

-

-

-

-

-

3.1

Trong đó: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

3,62

-

-

-

-

0,01

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Tiền Hải

Xã Đông Cơ

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+(...)

(5)

(6)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,11

0,11

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,11

0,11

-

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Hồng Diên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu252/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 252/QĐ-UBND 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 252/QĐ-UBND 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu252/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 252/QĐ-UBND 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 252/QĐ-UBND 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải Thái Bình

            • 20/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực