Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 254/QĐ-UBND công bố thủ tục Khiếu nại Tố cáo Tiếp công dân Quảng Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 489/TTr-TTr ngày 21 tháng 11 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công khai và thực hiện các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

 

II. Lĩnh vực Tố cáo

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 

III. Lĩnh vực Tiếp công dân

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

IV.  Lĩnh vực Xử lý đơn thư

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

 

V. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu254/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2017
Ngày hiệu lực24/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 254/QĐ-UBND công bố thủ tục Khiếu nại Tố cáo Tiếp công dân Quảng Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 254/QĐ-UBND công bố thủ tục Khiếu nại Tố cáo Tiếp công dân Quảng Bình 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu254/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành24/01/2017
        Ngày hiệu lực24/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 254/QĐ-UBND công bố thủ tục Khiếu nại Tố cáo Tiếp công dân Quảng Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 254/QĐ-UBND công bố thủ tục Khiếu nại Tố cáo Tiếp công dân Quảng Bình 2017

            • 24/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực