Quyết định 2546/QĐ-UBND

Quyết định 2546/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2546/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cát Tiên Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC B SUNG K HOCH S DNG ĐT NĂM 2016 HUYN CÁT TIÊN, TNH LÂM ĐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Mục đích sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất

1

Đường lô 2

Thị trn Cát Tiên

0,51

Đất ở đô thị

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Cát Tiên;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Cát Tiên;
- Lưu: VT, ĐC, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2016
Ngày hiệu lực18/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2546/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cát Tiên Lâm Đồng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2546/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cát Tiên Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2546/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Văn Yên
       Ngày ban hành18/11/2016
       Ngày hiệu lực18/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2546/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cát Tiên Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2546/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cát Tiên Lâm Đồng 2016

           • 18/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực