Quyết định 2560/QĐ-UBND

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp

Nội dung toàn văn Quyết định 2560/QĐ-UBND 2017 quyết toán dự án hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỈNH QUẢNG NAM - PHẦN XÂY LẮP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 391/TTr-STC ngày 10/7/2017 (kèm các Báo cáo thẩm tra: số 122/BC-STC ngày 30/5/2016, số 125/BC-STC ngày 01/6/2016, số 128/BC-STC ngày 02/6/2016, số 155/BC-STC ngày 01/7/2016, s 159/BC-STC ngày 05/7/2016 của Sở Tài chính và quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Tam Kỳ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp.

2. Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

4. Thời điểm khi công: 22/11/2013; hoàn thành: 15/3/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mc đầu tư được duyệt: 69.139.367.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hp pháp khác.

c) Vn đầu tư đã thanh toán đến hết năm 2016: 44.936.000.000 đồng, gồm:

- Vn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: 5.877.000.000 đồng;

- Vốn ngân sách tnh: 33.059.000.000 đồng;

- Vốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 6.000.000.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

 

Tổng dự toán được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

Tng s

57.448.587.387

48.054.617.352

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 

Tài sản thuộc chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng)

Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng (đồng)

Tài sản cố định

 

48.054.617.352

Điều 3. Trách nhiệm ca chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp, số tiền: 48.054.617.352 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị quản lý công trình phải ghi tăng tài sản, với số tiền: 48.054.617.352 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Tên tài sản

Giá trị tài sản (đồng)

Đơn vị quản lý sử dụng

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp (Chi tiết tài sản hình thành qua đầu tư theo phụ lục đính kèm)

48.054.617.352

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý nguồn, thanh toán số tiền còn thiếu theo cam kết và hồ sơ phê duyệt dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;

- SLĐTB&XH;
- CPVP;
- BQL Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng;
- Lưu: VT, KGVX, KTN, K
TTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỈNH QUẢNG NAM - PHẦN XÂY LẮP
(Kèm theo Quyết định số: 2560/QĐ-UBND ngày 19/07/2017 của UBND tỉnh)

Stt

Tên và ký hiệu tài sản

Quy mô, công suất

Nguyên giá
(đồng)

1

Điện chiếu sáng tổng thể

L= 2.059m

2.157.276.206

2

Điện chiếu sáng An Hà - Quảng Phú (ngầm hóa)

L=238m

492.902.274

3

Đường dây trung thế (ngầm hóa)

L(tháo dỡ) = 251 m; L(xây mới) = 368m

862.300.572

4

Cây xanh và bụi cây

7 cây muồng hoa vàng; 22 cây phượng vỹ; 37 cây lim xẹt; 35 cây bằng lăng; 80 cây ngọc lan; 85 cây mung đen; 10 cây cau ta; 26 cây cau lùn; 86 cây sứ trắng; 18 cây sanh tầng; 70 cây ngâu; 18 cây vạn tuế; 13 cây Osaka; 10 cây lộc vừng; 460 cây thông dầu;

Sbụi cây = 7.776,6m2; Slát đá granite = 372 m2

7.930.640.808

5

Khu mộ, mộ xây mới

S(khu m)=1,2 ha; 448 mộ xây mới

8.063.762.510

6

Nhà đặt chuông trống, chòi nghỉ, bãi đậu xe, sân đường nội bộ, bể nước ngầm, cấp thoát nước

2 nhà đặt chuông S=49,7x2 (m2); 3 chòi nghỉ S=31,26x3 (m2); Ssân nội bộ = 16.207 (m2); Sbãi đậu xe=2.135 m2; 2 bể nước ngầm V=60x2 (m2); Hệ thống cấp nước dùng ống HDPE tổng chiều dài: 1.711m; Hệ thống thoát nước tổng chiều dài 1.361,6 m (Ống BTLT D400: 586,5m; Ống BTLT D500: 188,9m; Ống BTLT D600: 101m; Ống BTLT D800: 292,9m; Ống BTLT D800: 192,3m)

24.204.376.637

7

San nền và tường rào

S(san nền) = 58.120 m2; L(tường rào)=41 m

4.343.358.345

 

Tổng cộng

48.054.617.352

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2560/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2560/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2560/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2560/QĐ-UBND 2017 quyết toán dự án hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2560/QĐ-UBND 2017 quyết toán dự án hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2560/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2560/QĐ-UBND 2017 quyết toán dự án hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2560/QĐ-UBND 2017 quyết toán dự án hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam

            • 19/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực