Quyết định 2595/QĐ-UBND

Quyết định 2595/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Thương mại; Kỹ thuật an toàn; Công nghiệp; Điện thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2595/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Thương mại Sở Công Thương Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2595/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI; KỸ THUẬT AN TOÀN; CÔNG NGHIỆP; ĐIỆN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2606/TTr-SCT ngày 08 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thương mại; Kỹ thuật an toàn; Công nghiệp; Điện thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
-
TT.Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Th
ng;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (NC);
- Cng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT; NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực04/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(23/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 2595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2595/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Thương mại Sở Công Thương Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2595/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Thương mại Sở Công Thương Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/12/2018
        Ngày hiệu lực04/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (23/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2595/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Thương mại Sở Công Thương Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2595/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Thương mại Sở Công Thương Yên Bái

            • 04/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực