Quyết định 2615/QĐ-UBND

Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 2615/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thương mại biên giới Sở Công thương Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 139/TTr-SCT ngày 14 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai (Lý do bãi bỏ: Căn cứ pháp lý của TTHC hết hiệu lực).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự 48) lĩnh vực thương mại được công bố tại Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 134 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công thương;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC (Vân) KSTT3,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh (Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Ghi chú

1

Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

- Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

- Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2615/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2018
Ngày hiệu lực24/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(19/09/2018)

Download Văn bản pháp luật 2615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2615/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thương mại biên giới Sở Công thương Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2615/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thương mại biên giới Sở Công thương Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2615/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành24/08/2018
        Ngày hiệu lực24/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (19/09/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2615/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thương mại biên giới Sở Công thương Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2615/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thương mại biên giới Sở Công thương Lào Cai

            • 24/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực