Quyết định 2690/QĐ-UBND

Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2690/QĐ-UBND tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa cầu Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2690/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KIÊN CỐ HÓA CÁC CẦU SỐ 3, 4, 6 VÀ 7 TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN HUNG - ĐẦM RÒN, HUYỆN ĐAM RÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 288/TTr-SGTVT ngày 16/11/2016 (kèm theo kết quả thẩm định tổng dự toán điều chỉnh tại Văn bản số 1430/SGTVT-KH ngày 16/11/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 40.496.000.000 đồng (theo Quyết định số 123/QĐ-KHĐT ngày 04/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 112/QĐ-SGTVT ngày 24/02/2014 của Sở Giao thông Vận tải).

5. Nội dung thẩm định tổng dự toán điều chỉnh: theo báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ tổng dự toán điều chỉnh tại Văn bản số 1430/SGTVT-KH ngày 16/11/2016 của Sở Giao thông Vận tải.

6. Giá trị tổng dự toán điều chỉnh công trình: 33.418.672.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, bốn trăm mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây lắp                              :          30.469.505.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án                    :               516.153.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng     :            1.656.099.000 đồng

- Chi phí khác                                  :               776.915.000 đồng

- Chi phí bồi thường GPMB             :                               0 đồng

- Chi phí dự phòng                          :                               0 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông theo đúng quyết định này; các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và các yêu cầu theo kết quả thẩm định tổng dự toán điều chỉnh tại Văn bản số 1430/SGTVT-KH ngày 16/11/2016 của Sở Giao thông Vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2690/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2690/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2016
Ngày hiệu lực02/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2690/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2690/QĐ-UBND tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa cầu Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2690/QĐ-UBND tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa cầu Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2690/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành02/12/2016
        Ngày hiệu lực02/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2690/QĐ-UBND tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa cầu Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2690/QĐ-UBND tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa cầu Lâm Đồng 2016

            • 02/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực