Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2018/QĐ-UBND phát kinh phí từ ngân sách nhà nước thông báo quyết toán năm Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC CẤP PHÁT, TIẾN ĐỘ CẤP PHÁT KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ LẬP, XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1775 /TTr-STC ngày 12 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Điều 3. Hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

1. Đối với phần bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho Quỹ địa phương: Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Bộ Tài chính thông báo, Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí (theo hình thức lệnh chi tiền) cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Đối với phần bổ sung từ ngân sách địa phương cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh:

a) Đối với quý đầu năm kế hoạch: Căn cứ vào dự toán chi thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ được UBND tỉnh giao, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải để Sở Giao thông Vận tải đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí (theo hình thức lệnh chi tiền) Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, tối đa 25% dự toán chi năm.

b) Đối với các quý tiếp theo: Căn cứ tiến độ triển khai công việc và giải ngân kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ của quý trước, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải, để Sở Giao thông Vận tải đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí (theo hình thức lệnh chi tiền) Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh để tạm ứng, thanh toán. Mức cấp quý II tối đa là 35% và quý III tối đa là 20% dự toán chi năm, quý IV tối đa là số dự toán chi còn lại của năm.

Điều 4. Lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

1. Lập báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

a) Quyết toán thu: Các đơn vị thu phí sử dụng đường bộ lập quyết toán thu gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các khoản thu khác theo quy định hiện hành.

b) Quyết toán chi: Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo mẫu biểu và yêu cầu của quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán, chi tiết theo nội dung chi quy định tại Điều 2 của Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

2. Xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

a) Xét duyệt quyết toán năm: Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh phê duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, gửi Sở Giao thông Vận tải. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm xét duyệt và ra thông báo xét duyệt quyết toán năm của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, tổng hợp vào quyết toán của Sở, gửi Sở Tài chính (theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

b) Thẩm định quyết toán năm: Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Sở Giao thông Vận tải bao gồm quyết toán năm của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và tổng hợp vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định (theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Các nội dung không nêu tại Quyết định này thì được thực hiện theo Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(20/07/2018)

Download Văn bản pháp luật 27/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2018/QĐ-UBND phát kinh phí từ ngân sách nhà nước thông báo quyết toán năm Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2018/QĐ-UBND phát kinh phí từ ngân sách nhà nước thông báo quyết toán năm Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành05/07/2018
        Ngày hiệu lực20/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (20/07/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/2018/QĐ-UBND phát kinh phí từ ngân sách nhà nước thông báo quyết toán năm Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2018/QĐ-UBND phát kinh phí từ ngân sách nhà nước thông báo quyết toán năm Phú Yên

            • 05/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực