Quyết định 2710/QĐ-UBND

Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2710/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Sở Tài nguyên Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYT K HOCH LA CHN NHÀ THU GÓI THU D TOÁN: MUA SM THIT B THC HIN Đ ÁN TĂNG CƯNG X LÝ VI PHM V QUN LÝ ĐT ĐAI ĐN GIAI ĐON 2020 CA STÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3178/TTr-STC ngày 06/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020.

3. Giá gói thầu: 240,049 triệu đng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp tại Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, tháng 8 năm 2017.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Các nội dung khác: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính , Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT, P1;
- V0, V1, MT, TH;
- Lưu: VT,TM3.
8 bản, QĐ306

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2710/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2710/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực14/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2710/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2710/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Sở Tài nguyên Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2710/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Sở Tài nguyên Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2710/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực14/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2710/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Sở Tài nguyên Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2710/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Sở Tài nguyên Quảng Ninh

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực