Quyết định 2719/QĐ-UBND

Quyết định 2719/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2719/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính đường bộ đường thủy Sở Giao thông Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2719/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA NỘI DUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2333/TTr-SGTVT ngày 18/7/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 951/STP-KSTTHC ngày 12/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung và 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ (B
/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của S Giao thông Vận tải tnh Thanh Hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Đường bộ.

1

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam- Lào - Campuchia

2

Cấp phù hiệu xe nội bộ

3

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

4

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

5

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

6

Cấp Giấy phép vận tải qua biên gii Campuchia - Lào - Việt Nam

7

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên gii Campuchia - Lào - Việt Nam

8

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

9

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

10

Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

II. Lĩnh vực: Đường thủy nội địa

11

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

12

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

13

Công bố lại cảng thủy nội địa

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực: Đường bộ

1

T-THA-286182-TT

Cấp phù hiệu xe nội bộ

Lý do công bố bãi bỏ trên CSDLQG về TTHC: Do được chuẩn hóa về nội dung

2

T-THA-286183-TT

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

3

T-THA-268236-TT

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

4

T-THA-268237-TT

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

5

T-THA-286186-TT

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

6

T-THA-286175-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

7

T-THA-286176-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

8

T-THA-286177-TT

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

9

T-THA-286178-TT

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tuyến

10

T-THA-286179-TT

Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh

11

T-THA-286180-TT

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hàng hóa theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

12

T-THA-286181-TT

Cấp lại phù hiu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hàng hóa theo tuyến cố đnh, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

 

II. Lĩnh vực đường thủy nội địa

13

T-THA-030952-TT

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Lý do công bố bãi bỏ trên CSDLQG về TTHC: Do được chuẩn hóa về nội dung

14

T-THA-031278-TT

Cho ý kiến xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA (Có nội dung cụ thể của 13 thủ tục hành chính đính kèm)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2719/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2719/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2017
Ngày hiệu lực28/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2719/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2719/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính đường bộ đường thủy Sở Giao thông Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2719/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính đường bộ đường thủy Sở Giao thông Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2719/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành28/07/2017
        Ngày hiệu lực28/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2719/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính đường bộ đường thủy Sở Giao thông Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2719/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính đường bộ đường thủy Sở Giao thông Thanh Hóa

            • 28/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực