Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch công trình Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2006/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20/5:

Căn c Luật ban hành văn bản quy phm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/20/6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20/5;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh v các lĩnh vực qun lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh vviệc thành lp Trung tâm Quy hoạch và Kim định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tnh Kon Tum.

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- V
ăn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tư ph
áp (Cục Kiểm tra VB);
-
Thường trực Tnh ủy;
- Th
ường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn
ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN t
nh:
- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Xây dựng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr
tnh;
- Báo Kon Tum; Đ
ài PTTH tnh:
- C
ông báo tnh; Cổng TTDT tỉnh;
- Lưu: VT
, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2017
Ngày hiệu lực08/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch công trình Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch công trình Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành08/06/2017
        Ngày hiệu lực08/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch công trình Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch công trình Kon Tum

            • 08/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực