Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB về Quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB quản lý phát thanh truyền hình Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 224/QĐ-UB NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 1997 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 69/TTr-STTTT ngày 28 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 224/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai.

Lý do bãi bỏ: Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành và văn bản thay thế do các cơ quan Trung ương mới ban hành đã quy định cụ thể, không phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định chi tiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh ; Cổng TTĐT tỉnh, Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh ;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(26/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB quản lý phát thanh truyền hình Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB quản lý phát thanh truyền hình Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực25/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (26/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB quản lý phát thanh truyền hình Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB quản lý phát thanh truyền hình Lào Cai

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực