Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 280/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1069/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 280/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định s 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tư pháp tại Văn bản số 34/STP-PBGPPL ngày 15/01/2016 (sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng); gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3. Ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Nguyễn Thanh Hi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

5. Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

6. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

7. Ông Nguyễn Cảnh Thụy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và DL.

8. Ông Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc SThông tin và Truyền thông.

9. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Ông Trịnh Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

11. Ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Ông Võ Xuân Linh, Phó Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

13. Ông Trần Thái Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế.

14. Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

15. Bà Phùng Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

16. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

17. Ông Lê Ngọc Hương, Phó Chính ủy Bộ Chhuy Quân sự tỉnh.

18. Ông Hà Học Chiến, Phó Chính ủy Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

19. Ông Phan Trung Thành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Mời các ông (bà) có tên sau đây làm thành viên Hội đồng:

1. Ông Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh;

2. Ông Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch y ban MTTQ tỉnh;

3. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

4. Ông Trần Đình Gia, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

5. Ông Nghiêm Sỹ Đống, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh;

6. Ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tnh Đoàn;

7. Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

8. Bà Đào Thị Anh Nga, Phó Chtịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

9. Ông Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tnh;

10. Ông Phan Duy Phong, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh;

11. Ông Hoàng Trung Thông, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Điều 2. Cơ quan Thường trực và Tổ giúp việc của Hội đồng.

1. Cơ quan Thường trực của Hội đồng là Sở Tư pháp.

2. Tổ giúp việc của Hội đồng do Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, các thành viên là một số cán bộ chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và các cơ quan thành viên Hội đồng Phó Chủ tịch Thưng trực Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Thành viên Hội đồng, Cơ quan Thường trực và Tổ giúp việc của Hội đồng

1. Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Chủ trì việc tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Hội đồng; dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng; dự kiến kế hoạch huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan để tổ chức các lớp tập huấn, hội tho, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác ph biến, giáo dục pháp luật theo quyết định của Hội đồng.

c) Giúp Hội đồng theo dõi, tổng hợp tình hình phối hp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, địa phương.

d) Chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp và các hoạt động khác của Hội đồng; theo dõi việc thực hiện các kết luận của Hội đồng và định kỳ báo cáo Hội đồng theo qui định.

đ) Hàng năm, tổ chức ký kết và triển khai thực hiện các chương trình phối hợp phbiến, giáo dục pháp luật với các cơ quan liên quan; bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp.

e) Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Tư pháp Hà Tĩnh, các ấn phẩm và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

g) Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng giao.

3. Tổ giúp việc giúp Cơ quan Thường trực của Hội đồng thực hiện các công việc của Hội đồng.

Tổ giúp việc và thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng được cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và được hỗ trợ các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng do ngân sách Nhà nước bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Cơ quan Thường trực của Hội đồng và quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tnh và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tchức, cá nhân liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Website Chính phủ;
- Hội đồng PH PBGDPL TW (Bộ Tư pháp);
- TT Tnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: Nội chính, Tuyên giáo - Tnh ủy;
- PVP UBND tỉnh (theo dõi NC);
- Lưu: VT. NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND, UBND tnh; các thành viên Hội đng;
+ Hệ thống điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Đình Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 280/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 280/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành01/02/2016
        Ngày hiệu lực01/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 280/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 280/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hà Tĩnh 2016