Quyết định 2866/QĐ-UBND

Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án Triển khai thẻ điện tử công chức và thí điểm thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp trong giao dịch dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2866/QĐ-UBND 2017 Triển khai thẻ điện tử trong giao dịch dịch vụ công Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2866/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THẺ ĐIỆN TỬ CÔNG CHỨC VÀ THÍ ĐIỂM THẺ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIAO DỊCH DỊCH VỤ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đán: “Triển khai thẻ điện tử công chức và thí điểm thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp trong giao dịch dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” với những nội dung chính sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Đề án "Triển khai thẻ điện tử công chức và thí điểm thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp trong giao dịch dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" nhằm hiện đại hóa công tác qun lý quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức nhà nước; hiện đại hóa, phục vụ cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng các dịch vụ công, công ích, sự nghiệp của các cơ quan nhà nước, tổ chức và xã hội thông qua mã số. Đảm bảo khả năng mở rộng ứng dụng rộng rãi các tiện ích của thẻ điện tử mang lại trên mọi mặt của đời sống xã hội trên cơ sở xây dựng đô thị thông minh, thúc đy giao dịch thanh toán không bằng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Mục tiêu cụ thể

- Dùng phương tiện công nghệ thông tin để giám sát việc ra vào cơ quan đảm bảo an toàn, an ninh công sở.

- Ứng dụng Thẻ điện tử công chức phục vụ cho việc theo dõi, giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thẻ điện tử là phương tiện dùng đđăng nhập vào máy tính cá nhân, hệ thống thông tin phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức một cách an toàn, hiệu quả.

- Thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc giao dịch dịch vụ hành chính công, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp của cá nhân, tổ chức. Thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp khi được cấp sẽ sử dụng phương pháp kiểm tra tính xác thực điện tđể nhm thay thế các giấy tờ tùy thân, giấy tờ hành chính khi giao dịch hành chính. Ngoài ra, thẻ dùng để kết nối CSDL Hồ sơ điện tử để sử dụng lại khi đã tồn tại trong hệ thống nhằm thay thế cho giấy tờ truyền thng khác.

- Thẻ điện tđược tích hợp thẻ ngân hàng nhằm thực hiện mục tiêu của Chính phủ tăng cường giao dịch không bằng tiền mặt.

- Sau khi thí điểm thành công các nội dung trên sẽ thí điểm mở rộng tích hp các hệ thống thẻ khác như thbảo hiểm y tế, thẻ sinh viên,...

- Thẻ điện tử cũng là phương tiện nhm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh phục vụ trong việc giao dịch các dịch vụ xã hội, dịch vụ công cộng...

3. Các hoạt động chủ yếu của đề án

a) Hoạt động 1: Đầu tư hạ tầng trang thiết bị

- Nội dung hoạt động:

Đầu tư mới một số hạ tầng thiết yếu cho các cơ quan để đảm bảo đủ điều kiện triển khai ứng dụng thẻ điện tử, bao gồm: Thiết bị ghi thẻ, Thiết bị in thẻ, Thiết bị đọc thẻ, Màn hình tương tác để sử dụng các tính năng của thẻ điện tử, phôi để in thẻ, Hệ thống barie kiểm soát vào ra tại các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Phạm vi triển khai: Các cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, tài trợ và xã hội hóa

b) Hoạt động 2: Nâng cấp hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức

- Nội dung hoạt động:

Nâng cấp hệ thống thông tin cán bộ, công chc, viên chức đảm bảo gồm 03 giao diện (giao diện trình diễn; giao diện tác nghiệp; giao diện tổng hợp, giám sát) để triển khai dùng chung cho tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh. Điều chỉnh, bổ sung một số chức năng trong việc quản lý hồ sơ lý lịch nhân sự, quản lý nâng lương, quản lý chuyển ngạch, quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động...

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tại giao diện trình diễn để CBCCVC có thể truy cập thông tin liên quan đến quản lý nhân sự cơ quan nhà nước gồm các thông tin giới thiệu, thông tin hướng dẫn, thông tin văn bản điều hành liên quan đến CBCCVC của tỉnh.

Hệ thống sẽ được tích hp, liên thông với hệ thống thông tin CBCCVC Quốc gia; tích hp, liên thông với phần mềm quản lý thẻ điện tử công chức và tích hp, liên thông với các hệ thống thông tin liên quan của tỉnh theo kiến trúc Chính quyền điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Sản phẩm: Phần mềm tập trung quản lý bởi Sở Nội vụ.

- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư trung hạn giai đoạn 2015 - 2020.

c) Hoạt động 3: Nâng cấp hệ thống thông tin doanh nghiệp

- Nội dung hoạt động:

Điều chỉnh, mở rộng quy mô hệ thống thông tin doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc cấp phép ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quản lý, khai thác trong giới hạn cho phép thông qua môi trường Internet.

Điều chỉnh, mở rộng chức năng quản lý dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ cá thể thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan đến cấp phép ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quản lý; Quản lý, cập nhật tình trạng cấp giấy phép ngành nghề, cấp giấy phép con đối với các cơ quan, đơn vị liên quan đến cấp phép ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện liên thông với Cổng dịch vụ công tỉnh để đồng bộ dữ liệu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Điều chỉnh, mở rộng chức năng Liên thông với phần mềm Đăng ký kinh doanh cấp huyện để đồng bộ thông tin doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.

Điều chỉnh, mở rộng chức năng Liên thông với CSDL mã định danh, CSDL tài khoản đăng nhập, hệ thống xác thực tập trung tỉnh, tích hợp, liên thông với phần mềm quản lý thẻ điện tử doanh nghiệp và tích hợp, liên thông với các hệ thống thông tin liên quan của tỉnh theo kiến trúc Chính quyền điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sản phẩm: Phn mềm tập trung được do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư trung hạn giai đoạn 2015 - 2020.

d) Hoạt động 4: Nâng cấp hệ thống thông tin tài khoản cá nhân, tổ chức

- Nội dung hoạt động:

Nâng cấp hệ thống thông tin tài khoản cá nhân, tổ chức: tạo lập các CSDL về thông tin công dân, doanh nghiệp, tổ chức với đầy đủ các chính sách quản lý người dùng, liên kết xác thực với các CSDL ngân hàng, bảo hiểm, thuế,.... Cơ sở dữ liệu giao dịch, thực hiện hồ sơ trên cơ sở đồng bộ với cơ sở dữ liệu Chứng thực văn bản điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sản phẩm: Phần mềm tập trung do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư trung hạn giai đoạn 2015 - 2020.

đ) Hoạt động 5: Xây dựng hệ thống thông tin hồ điện tử

- Nội dung hoạt động:

Xây dựng mới tích hợp hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công tnh Thừa Thiên Huế, mỗi hồ sơ điện t tương ứng có mỗi loại thẻ điện tử để tương tác.

Hồ sơ điện tđược hình thành từ nhiều nguồn dữ liệu thông qua hoạt động qun lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động sử dụng dịch vụ công của cá nhân, tổ chức. Hồ sơ điện tử lưu trvĩnh viễn nhật ký toàn bộ hồ sơ giao dịch dịch vụ công của cá nhân, tổ chức.

Triển khai giải pháp đảm bảo tính pháp lý Hồ sơ điện tử để thay thế thành phần hồ giấy và sử dụng thành phần hồ sơ điện tử cho các lần giao dịch tiếp theo của cá nhân, tổ chức và thông qua thẻ điện tử đtương tác.

- Cơ quan chủ trì triển khai: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sản phẩm: Phần mềm tập trung do Trung tâm hành chính công quản lý.

- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư trung hạn giai đoạn 2015 - 2020.

e) Hoạt động 6: Xây dựng công cụ tích hợp thẻ điện tử

- Nội dung hoạt động:

Xây dựng công cụ tích hp và hệ thống ứng dụng quản lý thẻ: hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ thẻ được tích hợp với phần cứng, phần mềm quản lý sử dụng thẻ; thực hiện cấp phát thẻ, quản lý thẻ, nhận dạng thẻ. Công cụ cho phép tích hợp thẻ điện tử với các HTTT để khai thác thông tin như: hệ thống thông tin CBCCVC; hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến; hệ thống thông tin doanh nghiệp; hệ thống thông tin tài khoản cá nhân, tổ chức; hệ thống thông tin văn bản hành chính; hệ thống ngân hàng; các hệ thống khác,...

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Phạm vi triển khai: Các cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, tài trợ và xã hội hóa.

g) Hoạt động 7: Triển khai thẻ điện tử công chức

- Nội dung hoạt động:

Năm 2018: Cán bộ, Công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, Hội đồng nhân dân các cấp; Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Năm 2020: Viên chức trong lĩnh vực y tế, giáo dục (Tùy vào kết quả thí điểm, quá trình xây dựng đô thị thông minh, thực tiễn phát triển công nghệ thông tin của địa phương và nhu cầu thực tế để quyết định áp dụng hay không).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Phạm vi triển khai: Các cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, tài trợ và xã hội hóa.

h) Hoạt động 8: Triển khai thí điểm thẻ điện tử doanh nghiệp

- Nội dung hoạt động:

Cấp phát miễn phí thẻ điện tử doanh nghiệp tại thời điểm cấp Giấy phép kinh doanh; bắt đầu từ năm 2018.

Áp dụng triển khai tại Trung tâm Hành chính công các cấp và khuyến khích vận động theo tình hình thực tế không bắt buộc.

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa điểm triển khai: Trung tâm hành chính công các cấp.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, tài trợ và xã hội hóa.

i) Hoạt động 9: Triển khai thí điểm thẻ điện tử cá nhân

- Nội dung hoạt động:

Áp dụng cho tất cả cá nhân, công dân từ 18 tuổi trở lên và không giới hạn phạm vi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi tham gia giao dịch hành chính lần đầu tại Trung tâm Hành chính công.

Áp dụng triển khai tại Trung tâm Hành chính công các cấp và khuyến khích vận động theo tình hình thực tế không bắt buộc. Bắt đầu từ năm 2018.

- Chủ trì: Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Địa điểm triển khai: Trung tâm hành chính công các cấp.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, tài trợ và xã hội hóa.

4. Tchức thực hiện

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề án và giám sát việc thực hiện đảm bảo theo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chtrì phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với các doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng trên địa bàn xây dựng phương án xã hội hóa công tác đầu tư và kêu gọi nguồn hỗ trợ, tài trợ cho đề án.

- Căn cứ vào đề án tổng thể, chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến việc xây dựng Hệ thống thông tin tài khoản cá nhân, tổ chức.

b) Sở Nội vụ căn cứ vào đề án tổng thể, chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến việc nâng cấp Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức; trình UBND tỉnh ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ điện tử công chức.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào đề án tổng thể, chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến việc nâng cấp Hệ thống thông tin doanh nghiệp; trình UBND tỉnh ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ điện tử doanh nghiệp.

d) Văn phòng UBND tỉnh căn cứ vào đề án tổng thể, hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin tài khoản cá nhân, tổ chức để xây dựng, trình UBND tỉnh Ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ điện tử cá nhân.

Các hệ thống thông tin liên quan: Dịch vụ công; Cán bộ, công chức, viên chức; Doanh nghiệp; Tài khoản cá nhân, tổ chức đã được đầu tư bởi nguồn ngân sách và đã có các dự án độc lập nên không hình thành các đề án liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TVT
U, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2866/QĐ-UBND 2017 Triển khai thẻ điện tử trong giao dịch dịch vụ công Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2866/QĐ-UBND 2017 Triển khai thẻ điện tử trong giao dịch dịch vụ công Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2866/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2866/QĐ-UBND 2017 Triển khai thẻ điện tử trong giao dịch dịch vụ công Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2866/QĐ-UBND 2017 Triển khai thẻ điện tử trong giao dịch dịch vụ công Huế

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực