Quyết định 2882/QĐ-UBND

Quyết định 2882/QĐ-UBND năm 2018 về kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2882/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2882/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1111/SKHĐT- QHTH ngày 30/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kế hoạch khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Phân công trách nhiệm các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhằm hoàn thành các mục tiêu, định hướng, chương trình dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư, giải pháp quy hoạch từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời gắn với công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện quy hoạch.

2. Tập trung lồng gép mọi nguồn lực để thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Phổ biến, tuyên truyền nội dung quy hoạch

- Tổ chức phổ biến các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân.

- Đăng tải nội dung của quy hoạch trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

2. Phối hợp và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ- TTg ngày 15/5/2018 các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng các quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn; quy hoạch các ngành có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của tỉnh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu của quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ 5 năm và hằng năm của tỉnh để tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của ngành và địa phương để triển khai thực hiện.

4. Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

- Xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa xã hội, kết cấu hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh.

- Căn cứ các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư theo quy hoạch được duyệt; khả năng nguồn lực, tiến hành lựa chọn nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công cho phù hợp với từng thời kỳ và hằng năm, đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời lập danh mục dự án công bố rộng rãi, kêu gọi đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách để thực hiện.

5. Triển khai các giải pháp quy hoạch

- Xây dựng các phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư trong thời kỳ và hằng năm để cân đối đầu tư phát triển cho nhiệm vụ thực hiện các dự án theo quy hoạch bao gồm: Các nguồn vốn từ ngân sách (bao gồm cả vốn ODA), nguồn vốn huy động theo các hình thức PPP… để tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển các dự án sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, dạy nghề, dịch vụ đô thị, môi trường,… nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ đời sống nhân dân.

- Triển khai các chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và trong cả nước, với các tổ chức quốc tế, nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, triển khai thực hiện cải cách hành chính hiệu quả, gắn với đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan điện tử, nâng cao hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật và trong chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch theo định kỳ.

- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp của tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; xử lý các nội dung chuyển tiếp; công tác xây dựng quy hoạch thời kỳ 2020-2030 theo chỉ đạo tại Công văn số 3045/UBND-KTTH ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổ chức đăng tải nội dung của quy hoạch trên trang thông tin điện tử của Sở, chuyển thông tin nội dung cho Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công để đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin của Trung tâm; thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh về nội dung, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (thay UBND tỉnh); đồng thời theo dõi kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị, triển khai thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm phù hợp với nguồn lực của tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và hằng năm của tỉnh, nhằm cụ thể hóa mục tiêu của quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Tài chính để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính để tạo các nguồn vốn đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị báo cáo UBND tỉnh hằng năm (trước ngày 20/12 hằng năm), đồng thời tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các phát sinh, vướng mắc của các Sở, Ban, ngành địa phương trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện quy hoạch.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đánh giá quy hoạch từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật Quy hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến các ngành, các cấp, tổ chức, các đoàn thể và nhân dân.

4. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm nghiên cứu nội dung quy hoạch, chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu quy hoạch.

- Căn cứ quy hoạch được duyệt, tổ chức lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của tỉnh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch.

- Đối với các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp tỉnh đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ nhưng chưa phê duyệt quy hoạch, được UBND tỉnh cho phép thời hạn trình phê duyệt trước ngày 31/12/2018 tại Công văn số 3045/UBND-KTTH ngày 08/6/2018, thì cơ quan chủ trì lập quy hoạch rà soát mục tiêu, định hướng quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và hằng năm theo lĩnh vực quản lý.

- Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và hằng năm của địa phương phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch đã được duyệt.

- Tổ chức triển khai lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; quy hoạch sử dụng đất của địa phương; xây dựng dự án đầu tư trên địa bàn phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Lập kế hoạch và bố trí nguồn vốn đầu tư công cho công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch; bố trí nguồn kinh phí thường xuyên cho công tác đánh giá quy hoạch để triển khai các quy hoạch cấp huyện quản lý theo quy định tại Điều 9 Luật Quy hoạch.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các Hội, đoàn thể của tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, các đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo sự đồng thuận, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

* Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, vướng mắc đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Hội: Cựu chiến binh tỉnh, Nông dân tỉnh, Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn;
- CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH;
G:\Dropbox\THẠCH KTTH\Quy hoạch KTXH\KH triển khai quy hoạch tổng thể.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2882/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2882/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2018
Ngày hiệu lực25/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2882/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2882/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2882/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2882/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành25/09/2018
        Ngày hiệu lực25/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2882/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2882/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2020

           • 25/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực