Quyết định 2911/QĐ-UBND

Quyết định 2911/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2911/QĐ-UBND 2015 Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2911 /QÐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ÐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam”.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP;
- Lưu: VT, NC, TH, BTCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2911/QÐ-UBND ngày 18/ 8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về phối hợp tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo tỉnh (gồm Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh) và phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Quy chế này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc tiếp công dân, tham gia phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

2. Đảm bảo thống nhất quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo, hình thức, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác phối hợp.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự các buổi tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Ðiều 4. Quy chế này xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác tiếp công dân, nhằm mục đích sau

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo tỉnh để xem xét, giải quyết hoặc trả lời theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các quy định khác có liên quan; đồng thời đôn đốc, xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo chậm giải quyết, không giải quyết thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị.

2. Tiếp nhận, xử lý các thông tin kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước.

3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh đặt tại địa chỉ số 06, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là nơi công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh và là nơi để Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng tiếp công dân.

Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân và một số quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân để công dân biết thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ðiều 6. Lịch và thời gian tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân đột xuất hoặc khi công dân có yêu cầu và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

2. Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 hàng tháng và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi xét thấy cần thiết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi xét thấy cần thiết.

4. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) chủ trì:

a. Tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng và tiếp công dân đột xuất khi xét thấy cần thiết.

b. Tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo nếu lịch tiếp định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp Lãnh đạo tỉnh bận đột xuất không tiếp theo quy định thì các cơ quan tham mưu (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để công dân biết.

6. Tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

a. Ban Tiếp công dân tỉnh làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc và trong trường hợp đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

b. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cử cán bộ đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh khi có yêu cầu từ phía công dân (thông qua Ban Tiếp công dân tỉnh) hoặc các cơ quan chủ động thời gian tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh khi xét thấy cần thiết.

Điều 7. Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với Lãnh đạo tỉnh

Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Lãnh đạo tỉnh giao Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) mời các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia tiếp công dân cùng với Lãnh đạo tỉnh.

Chương III

PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN

Điều 8. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy.

2. Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3. Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

4. Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, với Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 9. Trách nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy

1. Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tiếp công dân đột xuất của Thường trực Tỉnh ủy (khi có yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy); phát hành giấy mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tham dự buổi tiếp công dân và phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân; phát hành văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân.

2. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cử cán bộ phụ trách tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; Kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu gặp Lãnh đạo cơ quan để sắp xếp, bố trí cán bộ có thẩm quyền tiếp công dân khi xét thấy cần thiết.

Điều 10. Trách nhiệm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Tham mưu tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham mưu Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân.

3. Phát hành giấy mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tham dự buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; phát hành văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân.

4. Cử cán bộ phụ trách tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Điều 11. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh; phân công cán bộ tham mưu tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Phát hành hoặc giao Ban Tiếp công dân tỉnh phát hành giấy mời các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham dự buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thông báo ý kiến, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân.

4. Phối hợp với Công an tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời khi có đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tính chất phức tạp.

Điều 12. Trách nhiệm Thanh tra tỉnh

1. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi toàn bộ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Tham gia đầy đủ buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tiếp công dân giải quyết vụ việc của Lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu.

3. Chủ động hoặc phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra các vụ việc được Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân, có văn bản, thông báo yêu cầu các cơ quan có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền nhưng chậm hoặc không xem xét, trả lời giải quyết; báo cáo về Lãnh đạo tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm Công an tỉnh

Chỉ đạo các Phòng chức năng của Công an tỉnh và Công an thành phố Tam Kỳ bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn buổi tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc khi có đề nghị của Ban Tiếp công dân tỉnh; có biện pháp xử lý đối với những đối tượng vi phạm nội quy, quy chế nơi tiếp công dân theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm Ban Tiếp công dân tỉnh

1. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trực tiếp và phân công đủ cán bộ làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân và một số quy định khác của pháp luật khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để công dân biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, hồ sơ tiếp công dân, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh được thuận lợi, đảm bảo đúng quy định.

3. Tham mưu tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tham mưu hoặc phát hành giấy mời các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham dự buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền, do Lãnh đạo tỉnh tiếp và có thông báo, kết luận chỉ đạo giải quyết, trả lời; các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

5. Phối hợp với các Phòng chức năng của Công an tỉnh và Công an thành phố Tam Kỳ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

6. Khi có đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tính chất phức tạp phải báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời; thông tin và đề nghị các cơ quan Nhà nước có liên quan cử cán bộ có trách nhiệm đến ngay Trụ sở tiếp công dân tỉnh để phối hợp tham gia tiếp công dân và bàn các biện pháp xử lý.

Điều 15. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hoặc phân công cán bộ có thẩm quyền tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo tỉnh khi nhận giấy mời hoặc yêu cầu trực tiếp của Lãnh đạo tỉnh.

2. Cán bộ được cử tham gia tiếp công dân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân có hiệu quả.

Điều 16. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan tham gia tiếp công dân cùng với Lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu; trường hợp có đoàn đông người (thuộc địa phương mình) khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tính chất phức tạp tập trung đến tỉnh thì phải có trách nhiệm cử cán bộ đến phối hợp tham gia tiếp công dân, bàn biện pháp giải quyết để công dân trở về địa phương.

Điều 17. Trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp công dân

Thực hiện đúng theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân và các quy định liên quan khác.

Điều 18. Thông báo kết quả tiếp công dân

Chậm nhất trong 07 ngày làm việc kể từ ngày Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thông báo kết quả tiếp công dân (trừ trường hợp vụ việc được Lãnh đạo tỉnh giải thích trực tiếp tại buổi tiếp công dân và công dân đã thống nhất) để đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ðiều 19. Tổ chức thực hiện quy chế

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này.

Ðiều 20. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, thì Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trao đổi, xem xét tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2911/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2911/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2911/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2911/QĐ-UBND 2015 Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2911/QĐ-UBND 2015 Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2911/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2911/QĐ-UBND 2015 Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2911/QĐ-UBND 2015 Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam

            • 18/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực