Quyết định 2912/QĐ-UBND

Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quyết định 3666/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2912/QĐ-UBND 2017 mức chi cho công tác tổ chức đấu giá khoáng sản Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2912/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3666/QĐ-UBND NGÀY 17/10/2016 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình 436/TTr-STC ngày 13/7/2017 và Công văn số 937/STNMM-TNKS ngày 14/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản với các nội dung sau:

1. Bổ sung Điều 1:

- Trường hợp không thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

+ Chi bồi dưỡng họp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 100.000 đồng/người/ buổi. Trường hợp pháp luật quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đấu giá tài sản.

+ Chi bồi dưỡng họp xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá theo quy định: 100.000 đồng/người/ buổi

+ Chi bồi dưỡng họp xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 100.000 đồng/người buổi.

2. Điều chỉnh khoản 3 Điều 1:

- Trường hợp thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản: thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cụ thể cho từng Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá và các quy định về thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định pháp luật.

3. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 2:

Kinh phí thực hiện các nội dung chi tại Quyết định này bao gồm: dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2912/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2912/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2017
Ngày hiệu lực11/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2912/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2912/QĐ-UBND 2017 mức chi cho công tác tổ chức đấu giá khoáng sản Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2912/QĐ-UBND 2017 mức chi cho công tác tổ chức đấu giá khoáng sản Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2912/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành11/08/2017
       Ngày hiệu lực11/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2912/QĐ-UBND 2017 mức chi cho công tác tổ chức đấu giá khoáng sản Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2912/QĐ-UBND 2017 mức chi cho công tác tổ chức đấu giá khoáng sản Bình Định

           • 11/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực