Quyết định 2920/QĐ-UBND

Quyết định 2920/QĐ-UBND năm 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 2920/QĐ-UBND 2018 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Nam Định 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2920/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI S LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TNH NAM ĐNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2016;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Nam Định về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2857/TTr-STC ngày 17/12/2018 về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
-
Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Website tnh, VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2920/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2920/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(23/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2920/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2920/QĐ-UBND 2018 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Nam Định 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2920/QĐ-UBND 2018 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Nam Định 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2920/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (23/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2920/QĐ-UBND 2018 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Nam Định 2019

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2920/QĐ-UBND 2018 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Nam Định 2019

            • 20/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực