Quyết định 2944/QĐ-UBND

Quyết định 2944/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2944/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông tỉnh Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2944/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÃ HƯƠNG GIANG, HUYỆN HƯƠNG KHÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý cht lượng và bo trì công trình xây dựng; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn xã Hương Giang, huyện Hương Khê;

Xét đề nghị của UBND xã Hương Giang tại Tờ trình s 65/TTr-UBND ngày 11/10/2016; Báo cáo kết quả thẩm định tại Văn bản số 3521/TB-SGTVT ngày 11/10/2016 của Sở Giao thông Vận tải; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 806/TTr-SKHĐT ngày 13/10/2016, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đi vốn s 585/BC-SKHĐT ngày 18/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường giao thông nông thôn xã Hương Giang, huyện Hương Khê.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hương Giang, huyện Hương Khê.

3. Loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

4. Chủ đầu tư: UBND xã Hương Giang.

5. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh.

Địa chỉ: Số 53, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh.

6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối giao thông xóm 3, xóm 4 xã Hương Giang với tuyến Huyện và trung tâm xã; đng thời kịp thời ứng cứu đập Họ Võ và đập Khe Con trong mùa mưa bão khi có sự cxảy ra, góp phần ổn định đời sng nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương.

7. Nội dung, quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng mới 03 tuyến với tổng chiều dài L=2.702,72m, đạt tiêu chuẩn đường cấp B (TCVN 10380 - 2014), cụ thể:

- Tuyến 1: Điểm đầu Km0+00 giao đường trục xã tại xóm 5; điểm cuối Km1+225,30 tại đập Họ Võ, thuộc khu vực Lòi Dài xóm 7, xã Hương Giang.

- Tuyến 2: Điểm đầu Km0+00 giao đường Huyện lộ 2 tại Km10+00 thuộc xóm 9; điểm cuối Km0+590,28 tại đập Khe Con xóm 9, xã Hương Giang.

- Tuyến 3: Điểm đầu Km0+00 giao đường Huyện lộ 2 tại Km11+900 thuộc xóm 4; điểm cuối Km0+887,14 ni tiếp đường bê tông xóm 3, xã Hương Giang.

7.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.2.1. Bình đồ, trắc dọc: Cơ bản bám theo đường cũ hiện trạng, quy hoạch của xã, bám sát địa hình hạn chế tối đa khi lượng đào đp và giải phóng mặt bằng; chỉ cải tạo cục bộ một số đoạn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường.

7.2.2. Quy mô mặt cắt ngang:

- Bề rộng nền đường Bnn=5,00m; bề rộng mặt đường Bmặt = 3,50m; bề rộng lề đường B=2x0,75m=1,50m.

- Độ dốc ngang mặt đường im=2%, độ dốc ngang lề đất i=4%.

7.2.3. Nền đường: Đắp đt đồi đầm chặt K0,95 (CBR4). Trong mọi trường hợp, 30cm nền đường trên cùng phải đảm bảo độ chặt K0,95. Trước khi đắp, đào bóc lp đất hữu cơ dày tối thiu 30cm; đánh cấp với bề rộng tối thiểu 1,0m đi với các vị trí độ dốc ngang >20%. Mái dốc ta luy nền đường đắp 1/1.5, taluy nền đường đào 1/1.0.

7.2.4. Kết cấu mặt đường: Bằng bê tông xi măng, gồm các lớp vật liệu tính từ trên xuống như sau:

- Kết cấp áp dụng cho mặt đường làm mới: Lớp mặt BTXM M300# đá dmax=20mm, dày 20cm; 01 lớp bạt xác rắn; lp móng bằng cấp phối đá dăm Dmax=37,5mm, dày 15cm.

- Kết cấp áp dụng cho mặt đường trên mặt đường cũ: Lớp mặt BTXM M300# đá dmax=20mm, dày 20cm; 01 lớp bạt xác rắn; lớp bù vênh bằng BTXM M300# đá dmax=20mm (khi chiều cao bù vênh Hbv≤11cm); bằng cấp phối đá dăm Dmax=37,5mm (khi chiều cao bù vênh H>11÷30cm).

7.2.5. Công trình thoát nước ngang: Toàn tuyến làm mới 16 cng các loại, gồm:

Tuyến 1: Làm mới 03 cống bản Lo=0,5m; 02 cống bản Lo=0,75m; 01 cống bản Lo=1,0m; 01 cống bản Lo=1,5m; 01 cống bản Lo=2,0m; 02 cống tròn D=0,75m;

Tuyến 3: Làm mới 01 cống bản Lo=0,75m; 02 cống tròn D=0,75m; 02 cng tròn D=1,5m; 01 cống tròn 2D=1,5m; Kết cấu cụ thể:

- Cống bản Lo=0,5m, Lo=0,75m có kết cấu móng, thân, tường cánh, lòng, sân cống, chân khay bằng đá hộc xây vữa mác 100#; Mũ mbằng BTCT M250# đá dmax=20mm; Bản bằng BTCT M250# đá dmax=20mm, dày 18cm đổ lắp ghép, lớp phủ bằng bê tông mác M300# đá dmax=20mm đổ tại ch;

- Cống bản Lo=1,0m, Lo=1,5m, Lo=2,0m có kết cấu móng bằng bê tông mác 150#, đá dmax=40mm; thân, tường cánh, lòng cống, sân cống, chân khay bng đá hộc xây vữa mác 100#; Mũ mbằng BTCT M250# đá dmax=20mm; Bản bằng BTCT M250# đá dmax=20mm, dày 18cm đổ lắp ghép, lớp phủ bằng bê tông mác M300# đá dmax=20mm đổ tại ch;

- Cng tròn D=0,75, D=1,5m và 2D=1,5m có kết cấu móng cống, móng đầu cống, tường cánh, sân cng, chân khay bằng đá hộc xây vữa mác 100#; ống cống bằng BTCT M250# đá dmax=20mm đlắp ghép;

7.2.6. Thoát nước dọc: Đào rãnh đất dạng hình thang dọc hai bên tuyến, kích thước 40x40x120cm đối với đoạn nền đào và đắp thấp.

7.2.7. Thiết kế giao cắt: Tại các vị trí giao cắt với tuyến trục chính, các đường dân sinh, đường nội đồng hiện hữu thiết kế vuốt nối vào tuyến chính đảm bảo hài hòa, êm thuận.

7.2.8. An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang shiệu QCVN 41:2016.

7.2.9. Các nội dung chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Giao thông Vận tải thẩm định tại Văn bản số 3521/TB-SGTVT ngày 11/10/2016.

8. Tổng mức đầu tư:

10.988.787.000 đồng

Trong đó:

 

- Chi phí xây dựng:

9.328.599.000 đồng,

- Chi phí quản lý dự án:

191.576.000 đồng,

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

732.756.000 đồng,

- Chi phí khác:

635.856.000 đồng,

- Dự phòng phí:

100.000.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT135, CT30a); Ngân sách tnh và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT 135, CT 30a) năm 2017 dự kiến 3.000 triệu đồng; năm 2018 dự kiến 3.000 triệu đồng.

- Ngân sách tnh: Dự kiến 4.000 triệu đồng.

- Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 988,787 triệu đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND xã Hương Giang (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, GT.
- Gửi: VB gi
y + ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2944/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2944/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2016
Ngày hiệu lực19/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2944/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2944/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông tỉnh Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2944/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông tỉnh Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2944/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành19/10/2016
        Ngày hiệu lực19/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2944/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông tỉnh Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2944/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông tỉnh Hà Tĩnh 2016

            • 19/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực