Quyết định 2951/QĐ-UBND

Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức thù lao đối với người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định 2951/QĐ-UBND 2013 mức thù lao người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1652/QĐ-UBND chi trả trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội qua bưu điện Sơn La 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2951/QĐ-UBND 2013 mức thù lao người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI DO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1181/TTr-LĐTBXH ngày 22/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao đối với người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường, thị trấn quản lý như sau:

1. Số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng: 01 người/xã, phường, thị trấn.

2. Mức thù lao

a) Khu vực I: 250.000 đồng/người/tháng.

b) Khu vực II: 300.000 đồng/người/tháng.

c) Khu vực III: 350.000 đồng/người/tháng.

3. Phương thức chi trả

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi thù lao cho người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường, thị trấn quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách bảo đảm xã hội để chi trả kịp thời cho các đối tượng nêu tại điều 1 của quyết định này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

3. UBND huyện, thành phố căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VX.SN25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2951/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2951/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2951/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2951/QĐ-UBND 2013 mức thù lao người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2951/QĐ-UBND 2013 mức thù lao người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2951/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2951/QĐ-UBND 2013 mức thù lao người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2951/QĐ-UBND 2013 mức thù lao người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội Sơn La