Quyết định 296/QĐ-UBND

Quyết định 296/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 296/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đăk Tô;

Xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của UBND huyện Đăk Tô và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 143/TTr- STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Tô, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).

(kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện theo đúng quy định;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

 

Biểu số 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN B TRONG NĂM K HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk Tô

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

50.870,31

3.953,06

10.808,07

5.289,06

5.007,31

4.566,05

3.361,01

5.084,29

4.625,46

8.176,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

44.376,91

3.101,07

10.188,34

4.761,26

4.602,86

4.239,25

2.704,47

3.840,71

3.713,89

7.225,06

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.214,13

146,13

72,75

148,44

206,50

154,63

146,12

109,61

148,73

81,22

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.031,70

94,54

72,75

108,33

205,94

154,63

96,95

109,61

147,27

41,68

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

13.638,58

826,37

2.358,86

1.366,68

1.456,42

1.912,01

529,32

1.390,22

686,06

3.112,64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

13.922,56

1.626,41

1.139,33

1.628,50

793,31

263,71

1.490,47

1.743,80

2.640,34

2.596,69

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.343,15

-

739,66

295,50

498,00

809,99

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

13.000,66

341,20

5.873,82

1.317,00

1.646,42

1.097,71

530,69

547,37

217,24

1.429,21

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

78,27

10,96

3,92

5,14

2,21

1,20

7,87

20,15

21,52

5,30

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

179,56

150,00

-

-

-

-

-

29,56

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.622,66

826,14

494,35

432,59

339,58

136,71

605,83

1.216,39

861,89

709,18

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1.054,16

15,71

183,15

-

-

-

359,27

496,03

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

1,54

1,54

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

150,02

150,02

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

67,53

67,53

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

7,23

1,09

-

-

0,20

-

4,70

1,24

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

59,65

5,07

-

0,42

0,95

-

3,06

45,16

4,99

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

10,76

-

-

-

-

-

-

10,76

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.662,45

315,93

166,58

214,86

201,39

82,09

98,85

383,70

697,71

501,34

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hoá

DDT

25,44

25,28

-

-

-

-

-

-

0,16

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,30

-

-

-

-

-

-

5,30

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

432,31

-

21,50

36,96

39,18

15,27

64,84

116,39

83,76

54,41

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

128,92

128,92

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,34

6,50

0,70

0,35

0,80

0,38

1,30

0,78

1,29

0,24

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,70

2,28

0,21

0,11

0,97

-

-

1,06

-

0,07

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,22

0,48

-

0,20

0,43

-

0,29

0,47

1,35

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

77,33

3,02

3,99

3,01

3,59

1,05

7,50

32,92

16,59

5,66

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

58,53

14,09

10,31

13,64

1,85

 

1,31

8,01

9,32

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

11,02

2,39

0,67

2,06

0,88

0,27

1,48

1,02

1,70

0,55

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng

DKV

2,18

2,18

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

843,25

84,04

107,24

160,83

89,34

37,55

62,34

109,98

45,02

146,91

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

3,49

-

-

0,15

-

0,10

0,89

2,35

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,29

0,07

-

-

-

-

-

1,22

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

870,74

25,85

125,38

95,21

64,87

190,09

50,71

27,19

49,68

241,76

 

Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk Tô

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

1

Đất nông nghiệp

NNP

348,19

83,28

183,90

10,54

3,13

1,00

0,23

55,14

7,85

3,12

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3,41

0,03

3,00

-

-

-

-

-

0,38

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2,75

0,03

2,34

-

-

-

-

-

0,38

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

148,41

30,17

60,76

10,54

1,70

1,00

0,16

41,49

2,44

0,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

78,66

33,03

22,62

-

1,35

-

0,07

13,65

4,97

2,97

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

117,71

20,05

97,25

-

0,08

-

-

-

0,06

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

106,55

1,83

70,24

10,26

0,20

0,19

-

19,71

4,03

0,09

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,92

0,56

0,36

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hoá

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,62

-

-

-

-

0,19

-

0,23

0,11

0,09

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,13

1,13

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

0,14

-

-

0,20

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

103,54

-

69,88

10,26

-

-

-

19,48

3,92

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng lúa chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk Tô

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

456,52

130,28

184,04

19,94

3,13

1,00

0,23

52,37

52,21

13,32

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

3,41

0,03

3,00

-

-

-

-

-

0,38

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

2,75

0,03

2,34

-

-

-

-

-

0,38

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

164,78

57,97

60,76

12,84

1,70

1,00

0,16

23,06

2,44

4,85

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

170,62

52,23

22,76

7,10

1,35

-

0,07

29,31

49,33

8,47

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

117,71

20,05

97,52

-

0,08

-

-

-

0,06

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

150,00

150,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

150,00

150,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng lúa chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đăk Tô

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Ngọc Tụ

Xã Đăk Trăm

Xã Văn Lem

Xã Kon Đào

Xã Tân Cảnh

Xã Diên Bình

Xã Pô Kô

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,20

1,85

0,81

0,10

-

-

-

1,72

0,72

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,58

-

0,58

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,80

0,06

-

-

-

-

-

0,02

0,72

-

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hoá

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,70

-

-

-

-

-

-

1,70

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,79

1,79

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,33

-

0,23

0,10

-

-

-

-

-

-

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu296/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(06/05/2019)

Download Văn bản pháp luật 296/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 296/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 296/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu296/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (06/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 296/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô Kon Tum

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 296/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô Kon Tum

              • 02/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực