Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đặc thù chấp thuận đóng mới tàu cá Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 129/TTr-SNN ngày 06 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá trên bin; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Qung Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Th trưng các Sở, Ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn ph
òng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT
;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp ch
ế - Bộ NN và PTNT;
- T
T.Tnh ủy, TT.HĐND tnh;
- Ủy ban MTT
QVN tnh;
- Đoàn Đại biu Quc hội tnh;
- Sở Tư pháp
;
- Báo Qu
ng Trị, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm tin học t
nh;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có liên quan đến việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin, tàu cá hoạt động trong nội địa.

Điều 3. Gii thích từ ngữ

Trong Quy định này các thuật ngdưới đây được hiểu như sau:

1. Tàu đóng mới phát triển: Là những tàu cá sau khi đóng mới làm tăng thêm số lượng tàu cá hiện có của tnh.

2. Tàu đóng mới thay thế: Là đóng mới tàu cá không làm tăng thêm số tàu hiện có của tỉnh. Đóng mới tàu cá đ thay thế tàu hư hỏng, không đảm bảo an toàn, chìm đắm không trục vớt được buộc phi hủy bỏ tàu, tàu giải bn, xóa đăng ký, bán tàu cũ ra ngoài tỉnh

3. Tàu cá thuộc diện phi có hồ sơ thiết kế kỹ thuật khi đóng mới, cải hoán là tàu có chiều dài lớn nht từ 12 mét trở lên.

4. Vùng khai thác thủy sản: Áp dụng phân vùng khai thác thủy sn trên biển theo quy định tại Khon 1 Điều 42, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Vùng nước nội địa là vùng nước được tính từ ngn nước thủy triều thấp nhất của b bin vào sâu trong nội địa (bao gồm sông, ngòi, ao, h, đm, phá...).

5. Nghề khai thác khuyến khích phát triển, hạn chế phát triển, cấm phát triển theo quy định ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Trị.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá phải phù hợp hạn ngạch giy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương

2. Phát triển tàu, thuyền lớn khai thác hải sản vùng khơi, ngăn chặn và từng bước giảm dần tàu thuyền nhỏ khai thác vùng ven bờ góp phần phát triển bn vững nghề cá của địa phương

3. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy trình xét duyệt

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN

Điều 5. Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên bin

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tnh Quảng Trị cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tnh Quảng Trị đối với cá nhân;

b) Đăng ký nghề khai thác thủy sản phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; phù hợp với phân bhạn ngạch giy phép khai thác thủy sn của địa phương;

c) Tàu cá có chiều dài lớn nht từ 12 mét tr lên phi có hồ sơ thiết kế kthuật;

d) Ch tàu cá phi cam kết chấp hành đúng các quy định của địa phương về đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá, không vi phạm pháp luật khi hoạt động; cam kết lp đặt trên tàu cá thiết bị giám sát hành trình đối với tàu có chiu dài lớn nht từ 15 mét trở lên và m thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ kết nối với trạm bờ khi hoạt động trên các vùng biển;

đ) Không chấp thuận đóng mới tàu cá v bng nan tre có chiều dài lớn nht từ 12 mét tr lên.

2. Đối với ci hoán tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký tại Quảng Trị;

c) Đối với ci hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất sau ci hoán từ 12 mét trở lên phi có hồ sơ thiết kế kthuật;

d) Ch tàu cá được phép thay đổi máy chính khi máy chính cũ bị hư hỏng, không thhoạt động hoặc không thkhc phục được; máy thay đi phải là máy thủy, không được lp đặt máy bộ, máy không rõ nguồn gốc, máy không qua giám định xuống tàu cá cải hoán;

đ) Không chấp thuận ci hoán tàu cá v bng nan tre có chiều dài lớn nhất sau ci hoán từ 12 mét tr lên;

e) Không chấp thuận ci hoán đối với tàu cá cải hoán từ các nghề khác sang nghề cm phát triển, hạn chế phát triển.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

Văn bn chấp thuận thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá ngoài tnh về đăng ký tại Quảng Trị; không áp dụng đối với tchức, cá nhân thuê, mua tàu cá trong tnh. Tàu cá thuê, mua ngoài tnh vđịa phương phi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Theo quy định tại Điểm a, b, d Khon 1 Điều này;

b) Tàu cá thuê, mua có nguồn gốc hợp pháp đã được đăng ký, đăng kiểm theo quy định; có giấy chứng nhận an toàn kthuật tàu cá còn hiệu lực đối với tàu cá thuộc diện phi đăng kiểm;

c) Tui vtàu không quá 10 năm đối với tàu vgỗ, không quá 15 năm đi với tàu vỏ thép và vỏ composite;

d) Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh đối với tàu cá có chiu dài lớn nht dưới 15 mét hoặc tàu cá có v bng nan tre;

đ) Không cấp văn bn chấp thuận thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh đăng ký hoạt động nghề cm phát triển, hạn chế phát triển.

4. Trường hợp số lượng tổ chức, cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí nêu tại Khon 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này nhiều hơn slượng hạn ngạch giy phép khai thác thủy sn thì xem xét thêm các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Tàu đóng mới thay thế; Tàu cải hoán; tàu đóng mới phát triển; tàu thuê, mua;

b) Tàu làm các nghề: Vây rút chì, câu, lưới chụp, lưới rê khơi, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản vùng khơi, các nghmới không thuộc danh mục cấm, các nghề ưu tiên khác theo quy định của UBND tỉnh;

c) Tàu có v đóng bng vật liệu mới (Thép; Composite);

d) Tàu có kích thước chiều dài lớn nhất (Lmax) lớn hơn; tng công sut máy chính lớn hơn.

Điều 6. Quy trình xét duyệt hồ sơ đ nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin

1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp văn bn chấp thuận đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá trên bin đến SNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào hạn ngạch giy phép khai thác thủy sản và những quy định trong quy định này xem xét, cấp văn bản chấp thuận. Trường hợp không cấp văn bản chp thuận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

3. Hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá trên biển: Tờ khai theo Mu s05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 7. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

1. Đối với đóng mới tàu cá

a) Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tnh Quảng Trị cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tnh Qung Trị đối với cá nhân;

b) Đăng ký nghề khai thác thủy sản phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;

c) Chđược phép đóng mới tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

d) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nghề cá của địa phương.

2. Đối với ci hoán tàu cá

a) Theo quy định tại Điểm b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá đã được đăng ký tại Quảng Trị;

c) Tàu cá trước và sau khi ci hoán phi có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.

3. Đối với thuê, mua tàu cá

a) Theo quy định tại Đim a, b, d Khoản 1 Điều này;

b) Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp đã được đăng ký theo quy định;

c) Chỉ được phép thuê, mua tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, ph biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chp hành pháp luật thủy sản, quy định trong việc đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá.

2. Ch trì, phối hợp vi các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển nghề cá, cơ cấu nghề khai thác, quy định nghề cấm phát triển, hạn chế phát triển, khuyến khích phát triển trên địa bàn tỉnh Qung Trị nhằm khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai, phân bổ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý; công khai, phân bhạn ngạch Giy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi trên cơ sở phân bhạn ngạch Giy phép khai thác thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổ chức thực hiện cấp văn bản chp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá theo thẩm quyền.

6. Tổng hợp báo cáo tình hình đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm ca Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc và chính quyền cấp xã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện các nội dung tại Quy định này.

2. Phối hợp với SNông nghiệp và Phát trin nông thôn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành pháp luật thủy sn và những quy định trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thuộc địa bàn qun lý.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quy định này đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý.

4. Tổng hợp báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn qun lý gửi SNông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Chỉ được thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận và thực hiện đúng các nội dung đã được chp thuận; thực hiện đúng quy định về đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

1. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng, thời hạn sdụng không quá 12 tháng kể từ ngày ký, sau thời hạn trên phải thực hiện theo Quy định này.

2. Thời hạn ca văn bn chấp thuận đóng mới, ci hoán, thuê, mua tàu cá trên biển theo quy định tại Quyết định này; 12 tháng ktừ ngày ký.

3. Hồ sơ xin cấp văn bn chấp thuận nộp trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp thì giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Điều 12. Điều khon thi hành

Các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có liên quan đến việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển, tàu cá hoạt động trong nội địa phi chấp hành nghiêm túc Quy định này.

Điều 13. Sa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mc; các tổ chức, cá nhân kịp thời phn ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đặc thù chấp thuận đóng mới tàu cá Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đặc thù chấp thuận đóng mới tàu cá Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đặc thù chấp thuận đóng mới tàu cá Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đặc thù chấp thuận đóng mới tàu cá Quảng Trị

              • 20/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực