Quyết định 302/QĐ-UBND

Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 302/QĐ-UBND phát triển tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Long 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 25/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Triển khai kịp thời, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 và Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ, đúng mục tiêu và tiến độ những nội dung đã được quy định trong Quy hoạch.

Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Quy hoạch, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, Ngành có liên quan, UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Quy hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công chứng, Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Công chứng và các văn bản có liên quan đến công chứng cho các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài; thông qua diễn đàn tại các hội nghị, tập huấn,...).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Hoàn thiện thể chế và chính sách về công chứng và hành nghề công chứng:

a) Ban hành văn bản quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2016.

b) Ban hành quy định tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2016.

c) Xây dựng đề án xã hội hóa công chứng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

-Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng:

a) Đổi mới cách thức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan và các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

b) Thành lập Hội công chứng:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2016.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất về công chứng để chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng:

Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình của Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm từ 2016 - 2020.

5. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên:

a) Phát triển thêm khoảng 05 công chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứng hiện có.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm từ 2016-2020.

b) Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc theo quy định; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp công chứng cho công chứng viên, bảo đảm đến năm 2020, 100% công chứng viên trong tỉnh được bồi dưỡng thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

6. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công chứng năm 2006 và 05 năm thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Công chứng; đề xuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về công chứng và hành nghề công chứng:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Hội công chứng, Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm thực hiện:

Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan, chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Quy hoạch.

Các Sở, Ngành và các đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 302/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu302/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 302/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 302/QĐ-UBND phát triển tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Long 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 302/QĐ-UBND phát triển tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Long 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu302/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 302/QĐ-UBND phát triển tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Long 2020 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 302/QĐ-UBND phát triển tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Long 2020 2016

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực