Quyết định 3038/QĐ-UBND

Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3038/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3038/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ công văn số 12680/BGTVT-KCHT ngày 27/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải về đấu nối đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu vào QL.32 tại km114+447 - km114+500 (bên trái tuyến) tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, như sau:

Bổ sung điểm đấu nối đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu vào QL.32 tại km114+447 - km114+500 (bên trái tuyến) vào Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.

Nội dung chi tiết trong hồ sơ Quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu vào QL.32 tại km114+447 - km114+500 (bên trái tuyến). Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại các quyết định của UBND tỉnh: Số 3357/QĐ-UBND ngày 26/10/2011, số 3892/QĐ-UBND ngày 13/12/2011, số 2426/QĐ-UBND ngày 10/10/2014, số 113/QĐ-UBND ngày 22/01/2015, số 1488/QĐ-UBND ngày 02/7/2015, số 1527/QĐ-UBND ngày 24/6/2016, số 2208/QĐ-UBND ngày 01/9/2016, số 2349/QĐ-UBND ngày 15/9/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định của nhà nước và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 12680/BGTVT-KCHT ngày 27/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT (ô. Hải);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- PCVP (ô. Đạt);
- Lưu: VT, KT1 (L-16b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3038/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3038/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2016
Ngày hiệu lực14/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3038/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3038/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3038/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3038/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýNguyễn Thanh Hải
     Ngày ban hành14/11/2016
     Ngày hiệu lực14/11/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3038/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3038/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020

         • 14/11/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/11/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực