Quyết định 3072/QĐ-BGTVT

Quyết định 3072/QĐ-BGTVT năm 2015 về Quy chế Quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ chương trình “Nhịp cầu yêu thương” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3072/QĐ-BGTVT quản lý sử dụng kinh phí tài trợ chương trình Nhịp cầu yêu thương 2015


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3072/QĐ-BGTVT

Hà Nội , ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam;

Để thực hiện Đề án Xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc đã được Chính phủ phê duyệt (bao gồm giai đoạn 1 và 2);

Trên cơ sở chương trình phát động của Bộ Giao thông vận tải vận động kinh phí để triển khai Đề án xây dựng cầu dân sinh với chủ đề “Nhịp cầu yêu thương”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ GTVT, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ chương trình “Nhịp cầu yêu thương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Giám đốc Quỹ xã hội - từ thiện; Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT;
- Các Vụ: KHĐT,Tài chính, KCHT;
- Bộ Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được thành lập trên cơ sở vận động đóng góp và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo chương trình phát động của Bộ GTVT.

Điều 2. Vị trí, chức năng của các tổ chức quản lý

1- Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (GTVT) tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho chương trình và chuyển cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam để triển khai thực hiện xây dựng cầu.

2- Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm quản lý, tổ chức triển khai sử dụng nguồn vốn tài trợ kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Nguồn hình thành

Nguồn hình thành từ chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được tổng hợp từ các hình thức tài trợ sau đây:

1. Tài trợ bằng tiền:

a- Nhà tài trợ chuyển tiền (tiền mặt, tiền chuyển khoản): về Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam; Tài khoản 10201 000 187 000 6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

b- Tài trợ bằng tiền nhưng bằng hình thức Nhà tài trợ chuyển trực tiếp cho nhà thầu.

c- Tài trợ bằng tiền nhưng chuyển một khoản trực tiếp cho địa phương quản lý khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ.

2. Tài trợ bằng việc tự xây dựng cầu:

a- Nhà tài trợ đầu tư xây dựng trọn gói để thực hiện xây dựng cầu hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt.

b- Nhà tài trợ đăng ký xây dựng công trình cầu theo danh sách cầu được chấp thuận.

Điền 4. Mục đích sử dụng

Kinh phí ủng hộ chương trình “Nhịp cầu yêu thương” dùng để đầu tư xây dựng các cầu dân sinh quy mô nhỏ đảm bảo an toàn giao thông cấp bách trên phạm vi toàn quốc, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển giao thông nông thôn (GTNT) đề ra trong chiến lược phát triển GTNT Việt Nam cũng như chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Điều 5. Tổ chức quản lý, điều hành

1. Cơ quan điều hành nghiệp vụ phần hỗ trợ bằng tiền cho chương trình “Nhịp cầu yêu thương” là Ban Giám đốc Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.

2. Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Tổng cục ĐBVN tiếp nhận tiền từ Quỹ là Ban QLDA 3 sau đó sẽ chuyển đến các Ban QLDA theo kế hoạch kinh phí chi do Tổng cục ĐBVN chấp thuận để thực hiện công trình.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ tiếp nhận phần hỗ trợ từ các nhà tài trợ ủng hộ trực tiếp bằng cầu hoặc chuyển tiền trực tiếp đến các đơn vị thi công theo yêu cầu của các nhà tài trợ là các Ban QLDA trực thuộc Tổng cục ĐBVN trên cơ sở chấp thuận của Tổng cục ĐBVN.

Chương II

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 6. Vai trò của các cơ quan

1. Tổng cục ĐBVN: Là cấp quyết định đầu tư và Chủ đầu tư dự án.

2. Các Ban QLDA của Tổng cục ĐBVN là cơ quan đại diện Chủ đầu tư để thực hiện điều hành quản lý dự án.

3. Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam: Là cơ quan tiếp nhận nguồn vốn ủng hộ bằng tiền của các Nhà tài trợ.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng cục ĐBVN

1. Chủ trì triển khai các thủ tục xây dựng về các công trình cầu theo đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản. Việc quản lý dự án sẽ thực hiện theo hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thông qua các Ban QLDA.

2. Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

3. Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

4. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

5. Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của các Ban QLDA đầu tư xây dựng

1. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi ủy quyền.

2. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

3. Thực hiện công tác: nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh, quyết toán và thanh toán cho các Nhà thầu theo quy định và báo cáo Tổng cục ĐBVN theo định kỳ, yêu cầu của Tổng cục ĐBVN.

4. Tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và trình Tổng cục ĐBVN thẩm tra theo quy định.

5. Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của Quỹ Xã hội - từ thiện

1. Tiếp nhận nguồn kinh phí bằng tiền từ các Nhà tài trợ.

2. Chuyển số tiền Quỹ nhận được cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông qua Ban QLDA3 đại diện đứng tên chủ Tài khoản nhận để Tổng cục Đường bộ Việt Nam thanh toán cho các đơn vị xây dựng.

3. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác tiếp nhận và chuyển giao kinh phí cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo yêu cầu của Bộ GTVT hoặc đề nghị của Tổng cục ĐBVN.

Điều 10. Trách nhiệm của Nhà tài trợ

1. Nhà tài trợ bằng tiền:

a. Thực hiện việc chuyển tiền tài trợ về Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam theo đúng mốc thời gian đăng ký.

b. Thực hiện chuyển tiền trực tiếp cho Nhà thầu theo sự chấp thuận của Tổng cục ĐBVN.

c. Tài trợ bằng tiền nhưng chuyển một khoản trực tiếp cho địa phương quản lý khi có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Bộ.

2. Nhà tài trợ tự thi công cầu:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan của Tổng cục ĐBVN (Ban QLDA, Cục QLXD đường bộ, các đơn vị Tư vấn...) trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, bảo đảm thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

b) Riêng đối với các nhà tài trợ đầu tư xây dựng trọn gói để thực hiện xây dựng hoàn chỉnh cầu chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Sau khi hoàn thành công trình thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao; lập và trình hồ sơ hoàn công theo quy định về quản lý chất lượng công trình.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Điều 11. Trình tự, thủ tục thanh toán nguồn vốn ủng hộ bằng tiền

1 - Trên cơ sở tiến độ thực hiện các công trình của Đề án cầu treo dân sinh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ban QLDA 3 tổng hợp kế hoạch của các Ban QLDA) lập kế hoạch kinh phí gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; Quỹ căn cứ vào nguồn tiền tiếp nhận của các nhà tài trợ đã nhận được, chuyển tiền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện.

2- Tổng cục ĐBVN có trách nhiệm phân bổ kế hoạch kinh phí thực hiện tới các Ban QLDA để tổ chức quản lý, thanh toán cho các đơn vị xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và báo cáo việc giải ngân với Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

Điều 12. Trình tự, thủ tục đối với hình thức tài trợ bằng việc tự xây dựng cầu

1. Trình tự, thủ tục:

a) Tổng cục ĐBVN thống nhất với Nhà tài trợ về danh mục, vị trí xây dựng cầu; hướng dẫn cho các Nhà tài trợ về thủ tục đầu tư xây dựng, hồ sơ có liên quan.

b) Nhà tài trợ thực hiện thi công theo hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tất cả các chi phí liên quan đến công tác xây dựng cầu gồm: Khảo sát, thiết kế, xây lắp, thẩm định, giám sát xây dựng, quản lý dự án và các chi phí khác theo quy định Nhà tài trợ chịu. Công tác Tư vấn giám sát sẽ do Tổng cục ĐBVN chấp thuận đơn vị thực hiện.

c) Tổng cục ĐBVN xác định giá trị tài trợ để tổng hợp kết quả chung của chương trình.

2. Hồ sơ cung cấp cho Nhà tài trợ để thực hiện thi công, xây dựng

a) Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

b) Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hồ sơ Nhà tài trợ nhận được sau công trình hoàn thành:

a) Bản xác nhận kinh phí tài trợ để Nhà tài trợ được hạch toán kinh phí này vào giá thành;

b) Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành và 01 bộ hồ sơ hoàn công;

c) Văn bản quyết toán công trình hoàn thành.

4. Hồ sơ Tổng cục ĐBVN nhận được từ Nhà tài trợ khi công trình hoàn thành:

a) Hồ sơ hoàn công;

b) Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác.

Điều 13: Trình tự, thủ tục đối với Nhà tài trợ chuyển tiền trực tiếp cho Nhà thầu.

1. Trình tự, thủ tục: Trên cơ sở nội dung thống nhất giữa Tổng cục ĐBVN với Nhà tài trợ về danh mục tài trợ, danh mục đơn vị trực tiếp nhận tiền và hồ sơ thanh toán theo quy định, Nhà tài trợ thực hiện chuyển tiền trực tiếp cho Nhà thầu. Các Ban QLDA (theo địa bàn quản lý) có trách nhiệm cung cấp hồ sơ gửi Nhà tài trợ, đồng thời thông báo giá trị tài trợ gửi Ban QLDA3 tổng hợp báo cáo Tổng cục ĐBVN.

2. Hồ sơ cung cấp cho Nhà tài trợ để làm thủ tục chuyển tiền

Trường hợp Nhà tài trợ chuyển tiền trực tiếp cho Nhà thầu, thủ tục thanh toán được thực hiện theo đúng quy định trong xây dựng cơ bản. Danh mục hồ sơ gồm:

a) Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

b) Quyết định phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hoặc hạng mục công trình;

d) Các Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp thiết bị liên quan;

e) Các văn bản đề nghị tạm ứng vốn của Chủ đầu tư theo khối lượng hoàn thành - nếu có (bao gồm Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành);

f) Chứng từ chuyển tiền các lần trước (nếu có);

g) Công văn đề nghị Nhà tài trợ thanh toán của Tổng cục ĐBVN (hoặc đơn vị được Tổng cục ủy quyền);

3. Hồ sơ Nhà tài trợ nhận được sau khi công trình hoàn thành:

a) Hóa đơn tài chính (do Nhà thầu cung cấp);

b) Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành và 01 bộ hồ sơ hoàn công;

c) Bản xác nhận kinh, phí tài trợ để Nhà tài trợ được hạch toán kinh phí này vào giá thành;

d) Văn bản quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 14. Quản lý, nghiệm thu và khai thác

Giao cho các Sở Giao thông vận tải địa phương tổ chức nghiệm thu bàn giao và quản lý khai thác, bảo trì công trình đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 15. Quy định

Trường hợp Nhà tài trợ đăng ký ủng hộ bằng tiền tương ứng với số lượng cầu cụ thể, sau khi thi công, hoàn thành, giá trị cầu chênh lệch với số tiền đăng ký, được xử lý như sau:

1. Giá trị hoàn thành lớn hơn số tiền đăng ký tài trợ, nếu Nhà tài trợ không đồng ý ủng hộ thêm số tiền chênh lệch, khoản tiền này sẽ được xem xét cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí mà Quỹ Xã hội từ thiện đã chuyển cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Giá trị hoàn thành nhỏ hơn số tiền đăng ký tài trợ, Tổng cục ĐBVN đề nghị Nhà tài trợ chuyển số tiền chênh lệch vào tài khoản của Quỹ Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục ĐBVN là cơ quan thường trực, có trách nhiệm giúp Bộ GTVT phối hợp với Quỹ Xã hội - từ thiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật của nhà nước.

2. Quỹ Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển giao kinh phí ủng hộ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo đúng quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật của nhà nước.

Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc đóng góp ủng hộ chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ vận động xây dựng, quản lý và sử dụng kinh phí ủng hộ nếu vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện và đề xuất, báo cáo Bộ GTVT để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3072/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3072/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3072/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3072/QĐ-BGTVT quản lý sử dụng kinh phí tài trợ chương trình Nhịp cầu yêu thương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3072/QĐ-BGTVT quản lý sử dụng kinh phí tài trợ chương trình Nhịp cầu yêu thương 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3072/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3072/QĐ-BGTVT quản lý sử dụng kinh phí tài trợ chương trình Nhịp cầu yêu thương 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3072/QĐ-BGTVT quản lý sử dụng kinh phí tài trợ chương trình Nhịp cầu yêu thương 2015

            • 27/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực