Quyết định 3107/QĐ-UBND

Quyết định 3107/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư “Nâng cấp, mở rộng Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc tại các Xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

Nội dung toàn văn Quyết định 3107/QĐ-UBND nâng cấp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ Hải Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3107/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ, CÔNG VIỆC TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển CNTT tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc Triển khai mở rộng ứng dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thuộc tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương dự án “Nâng cấp, mở rộng ng dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1278/TTr-SKHĐT-TĐĐT ngày 28/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng ng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc tại các Xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc tại các Xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

3. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Viện Công nghệ - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

4. Mc tiêu đầu tư:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo ra môi trường làm việc điện tử, nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin giữa các sở, ban, ngành, địa phương đcó số liệu và báo cáo đánh giá chính xác, thường xuyên, kịp thời quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, từ đó có cơ sở xác định trách nhiệm của các cơ quan để tiến hành công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, làm tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Liên thông với hệ thống “Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao”; Phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin giữa VPCP với các Bộ, ngành, địa phương theo quyết định số 42/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Nâng cấp, mở rộng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ, công việc tại các Xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hải Dương và đầu tư phần mềm diệt virus bản quyền (3 năm) cho 265 đơn vị.

Đầu tư mua sắm trang thiết bị CNTT:

- Đầu tư: 02 máy chủ, 02 máy xách tay tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Đầu tư: 265 bộ (Máy tính, máy quét, máy in) cho 265 đơn vị.

6. Địa điểm đầu tư: Tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương và 265 xã, phường, thị trấn.

7. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

8. Tổng mức đầu tư dự án: 10.775.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí mua sắm thiết bị, phần mềm                             9.873.750.000 đ

- Chi phí quản lý dự án                                                  179.261.650 đ

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi                         61.498.725 đ

- Chi phí lập Thiết kế thi công - Tổng dự toán                  137.090.700 đ

- Chi phí thẩm tra thiết kế thi công                                  13.318.768 đ

- Chi phí thẩm tra dự toán                                              6.672.330 đ

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu      19.893.856 đ

- Chi phí giám sát thi công                                             173.059.688 đ

- Chi phí khác                                                                210.620.830 đ

- Chi phí dự phòng                                                        100.000.000 đ

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

10. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

11. Thời gian thực hiện dự án: Theo kế hoạch cấp vốn.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung phê duyệt ở Điều 1, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh: Ô Hơn, Ô Khuyến.
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Nam (15b)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3107/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3107/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2016
Ngày hiệu lực31/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3107/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3107/QĐ-UBND nâng cấp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ Hải Dương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3107/QĐ-UBND nâng cấp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ Hải Dương 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3107/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành31/10/2016
        Ngày hiệu lực31/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3107/QĐ-UBND nâng cấp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ Hải Dương 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3107/QĐ-UBND nâng cấp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ Hải Dương 2016

           • 31/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực