Quyết định 3130/QĐ-UBND

Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3130/QĐ-UBND thực hiện hợp tác quốc tế phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3130/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 5: “HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29/3/2011;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BCA ngày 27/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 5: “HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UNBD tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1543/QĐ-BCA ngày 27/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 5, Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người nhằm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Thông qua thực hiện Đề án, góp phần thiết lập, thúc đẩy, củng cố và tăng cường cơ chế hợp tác giữa các cơ quan hữu quan và các địa phương của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong phòng, chống mua bán người.

3. Xác định rõ nội dung, phạm vi công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, thiết thực, đúng quy định pháp luật. 100% các vụ, việc mua bán người có yếu tố nước ngoài báo cáo kịp thời các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan chức năng hỗ trợ phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của các nước và tổ chức quốc tế có liên quan để hỗ trợ giải quyết, 100% các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được triển khai thực hiện và sơ, tổng kết theo định kỳ và có kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nội dung thực hiện Đề án

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai

Trong từng năm và giai đoạn 2016 - 2020, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, một năm tiến hành sơ kết tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 5 trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tăng cường hợp tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người, trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo, nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người

a. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và các hội đoàn thể các cấp xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục; xây dựng các tiểu phẩm, kí sự, phóng sự, bài viết, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Đài Truyền thanh,... nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người dân cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình.

b. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các hội đoàn thể có liên quan mở các chiến dịch truyền thông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người giữa các địa phương, các ngành với nhau.

- Hướng dẫn công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào việc cung cấp thông tin, giám sát phát hiện, thông báo các trường hợp có nghi vấn mua bán người lực lượng chức năng để kịp thời đấu tranh triệt phá.

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, tổ chức Phi chính phủ tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông, nhất là tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Sở Ngoại vụ: Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền các phương hướng, biện pháp tối ưu nhằm giải cứu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hồi hương công dân Việt Nam, đặc biệt là công dân trên địa bàn tỉnh là nạn nhân bị mua bán trở về nước.

d. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phòng, chống mua bán người gắn với thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, “Chương trình xóa đói, giảm nghèo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế, các cơ quan chức năng của các nước khi đến thăm và làm việc tại tỉnh,… nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật cho phù hợp với quy định pháp luật quốc tế. Trường hợp nội dung các văn bản trái với các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất cấp có thẩm quyền trao đổi, thống nhất với cơ quan hữu quan các nước tổ chức nghiên cứu, sửa đổi và đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

e. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động phạm tội mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người. Điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Hàng năm, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Trao đổi chính xác, kịp thời, đầy đủ thông tin đối ngoại liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người thông qua Cục Đối ngoại - Bộ Công an để hỗ trợ, giải cứu nạn nhân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hồi hương nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán trở về.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan:

+ Chủ động trao đổi các thông tin có liên quan đến việc xuất, nhập cảnh của công dân trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

+ Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người nói riêng và phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài nói chung.

+ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), Hiệp hội Cảnh sát quốc gia Đông Nam á (Aseanpol),… nhằm trao đổi thông tin, thiết lập đường dây nóng, xác định đầu mối phối hợp điều tra, bắt giữ, chuyển giao, truy nã đối tượng phạm tội và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, khám phá các vụ việc mua bán người hoặc tội phạm khác có yếu tố nước ngoài.

g. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Kịp thời xác lập, đấu tranh chuyên án triệt phá các đối tượng, đường dây tội phạm mua bán người, tổ chức giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng phạm tội khi có tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh, trên tuyến biên giới biển. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới biển.

- Phối hợp Công an tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, phát hiện điều tra khai thác đối tượng; kết hợp các nguồn tin của quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, lời khai của nạn nhân, nhân chứng,... để thu thập củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra mở rộng vụ án hoặc xác lập chuyên án, tổ chức truy bắt những đối tượng phạm tội; phát hiện và xử lý triệt để các trung tâm môi giới trá hình, các đối tượng cò mồi dẫn dắt đưa người ra nước ngoài bán.

1.3. Thi hành các Điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về phòng chống mua bán người

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Hiệp định song phương đã ký kết mà Việt Nam là thành viên về phòng, chống mua bán người gắn trên địa bàn tỉnh với phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh khu vực nội địa và tuyến biên giới biển.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung tại Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

- Tổ chức thực hiện các Hiệp định hợp tác song phương đã ký kết mà Việt Nam là thành viên và các kế hoạch thường niên trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về phòng, chống mua bán người của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

1.4. Sơ tổng kết các điều ước, thỏa thuận hoặc văn bản hợp pháp quốc tế đã ký kết giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế về về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

1.5. Cử cán bộ tham gia nghiên cứu, khảo sát tình hình hoạt động tội phạm và tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người tại một số quốc gia theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

2. Giải pháp thực hiện Đề án

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực phòng, chống mua bán người trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tôn trọng độc lập, chủ quyền. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, công tác nghiệp vụ đối ngoại trong thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, nhất là giải quyết các vụ việc mua bán người qua biên giới. Định kỳ hàng năm có kế hoạch triển khai và thực hiện công tác giám sát, đánh giá Đề án.

- Xây dựng, hoàn thiện pháp luật có liên quan đến hợp tác quốc tế, nhất là đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận, kế hoạch phối hợp hành động giữa Việt Nam với các nước có nhiều nạn nhân là người Việt Nam bị mua bán.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án, tăng cường công tác truyền thông, cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và hồi hương nạn nhân giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam với các nước.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tư vấn chuyên môn kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ và cá nhân người nước ngoài trong thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi của các sở, ngành, địa phương. Ngoài ra được huy động từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh, viện trợ quốc tế và huy động từ các nguồn hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch này, hàng năm các sở, ngành, địa phương lập dự toán chi ngân sách, đảm bảo các hoạt động thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính tập hợp trình UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này và thực tiễn tình hình địa phương các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ: hàng quý, 6 tháng, một năm và đột xuất về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) để tập hợp báo cáo Ban Chủ nhiệm Đề án 5.

2. Giao cho Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Công an tỉnh) có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ có thông báo những đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt để rút kinh nghiệm chung và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian đến; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và sơ tổng kết định kỳ theo quy định.

3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh, các địa phương báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh, ĐT: 056.4349.251, 056.4349.566) để hướng dẫn thực hiện./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3130/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3130/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2016
Ngày hiệu lực01/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3130/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3130/QĐ-UBND thực hiện hợp tác quốc tế phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3130/QĐ-UBND thực hiện hợp tác quốc tế phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3130/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành01/09/2016
        Ngày hiệu lực01/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3130/QĐ-UBND thực hiện hợp tác quốc tế phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3130/QĐ-UBND thực hiện hợp tác quốc tế phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020 2016

         • 01/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực