Quyết định 3131/QĐ-UBND

Quyết định 3131/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3131/QĐ-UBND hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3131/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29/3/2011;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BCA ngày 27/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 20/5/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

Ngày 26/4/2016, Hiệp định song phương giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người và Kế hoạch phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2016 - 2020 đã được thông qua tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 20/5/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai sâu rộng trong các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh về nội dung Hiệp định, các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện của Hiệp định giai đoạn 2016 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các hoạt động hợp tác với phía Trung Quốc về phòng, chống mua bán người.

2. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Hiệp định, trọng tâm là Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa hai nước giai đoạn 2016 - 2020, nhằm giảm tội phạm mua bán người và phối hợp thực hiện công tác giải cứu, bảo vệ và hồi hương an toàn cho nạn nhân.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

- Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chủ trì thực hiện một số nội dung sau:

+ Phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, hội đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định và Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa hai nước giai đoạn 2016 - 2020.

+ Kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin nhằm giải quyết có hiệu quả các vụ việc mua bán người liên quan đến hai nước.

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phối hợp sử dụng có hiệu quả đường dây nóng, nhằm trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, trao trả đối tượng và giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân.

2. Công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình, báo chí, trang website, cổng thông tin điện tử,… tăng thời lượng đưa tin, bài phóng sự, phim, ảnh,… về phòng, chống mua bán người, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị mua bán; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người, nhất là ở các địa bàn có nguy cơ xảy ra tội phạm mua bán người.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống mua bán người thông qua các hoạt động:

+ Tổ chức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thảo, phát hành các pa nô, áp phích, tờ rơi… để người dân nâng cao cảnh giác, tự ứng phó khi có nguy cơ bị mua bán.

+ Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình chuyên sâu hoặc lồng ghép về phòng, chống mua bán người.

+ Soạn thảo và đưa vào sử dụng tài liệu truyền thông bằng tiếng dân tộc phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

+ Tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép phòng, chống mua bán người với tổ chức cho nhân dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ các nạn nhân; đảm bảo cơ sở vật chất và thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiện toàn Ban Chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể quần chúng và xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh, lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống mua bán người với xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, kết hợp tuần tra, kiểm soát, xác lập hồ sơ tuyến, địa bàn trọng điểm, dựng các đường dây, băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán người để có kế hoạch, biện pháp kịp thời đấu tranh ngăn chặn.

+ Tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin báo, tố giác tội phạm, tiến hành điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm, truy bắt đối tượng, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán.

+ Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp nhận điều tra, hiệp đồng tác chiến truy bắt đối tượng phạm tội.

+ Hàng năm, căn cứ tình hình nổi lên, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Kiểm soát, Tòa án các cấp phối hợp lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người.

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể và các địa phương có liên quan tăng cường phối hợp tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

- Sở Ngoại vụ kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo hộ công nhân, đặc biệt là nạn nhân bị mua bán; tăng cường hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời điều tra các vụ án, triệt phá các đường dây mua bán người, phát hiện, giải cứu, hồi hương nạn nhân bị mua bán, liên quan đến hai nước.

- S Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và các vấn đề có liên quan.

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương điều tra, khảo sát, thống kê số nạn nhân là người Việt Nam có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh bị bán sang Trung Quốc (kể cả con của nạn nhân) trở về; thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ và tại cộng đồng theo quy định pháp luật.

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển tuyến cho nạn nhân bị mua bán, hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí của tỉnh đảm bảo thực hiện các nội dung, chương trình Hiệp định song phương giữa Chính phủ hai nước và các nội dung theo kế hoạch; đồng thời cũng tranh thủ các nguồn viện trợ khác từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân góp phần phục vụ tốt cho quá trình thực hiện công tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa bàn tỉnh; Hàng năm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí, tổng hợp nhu cầu đề xuất bố trí nguồn kinh phí, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này và thực tiễn tình hình địa phương, đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ: hàng quý, 6 tháng, một năm và đột xuất về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) có nội dung kiểm điểm thực hiện Hiệp định và Kế hoạch này, để tập hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP.

2. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Công an tỉnh) có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh, các địa phương báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh, ĐT: 069.4349251, 069.4349566) để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3131/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3131/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2016
Ngày hiệu lực01/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3131/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3131/QĐ-UBND hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3131/QĐ-UBND hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3131/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành01/09/2016
        Ngày hiệu lực01/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3131/QĐ-UBND hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3131/QĐ-UBND hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người Bình Định 2016 2020

            • 01/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực